Language : Thai  |   English     เกณฑ์การพิจารณารับบทความ

บทความที่ส่งมาให้พิจารณาลงตีพิมพ์ต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนทั้งในประเทศหรือนอกประเทศ โดยบทความต้องมีส่วนประกอบ ดังนี้
 1. ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนทุกคน ตำแหน่งทางวิชาการ สถานที่ทำงาน และอีเมล์ไว้ใต้ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 3. คำสำคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละไม่เกิน 5 คำ
 4. เนื้อหาควรประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ ตัวเรื่อง บทสรุป เอกสารอ้างอิง และบรรณานุกรม โดยความยาวต้องไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ ขนาดเอ 4 
 5. แบบอักษร (ไทยและอังกฤษ) พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ใช้แบบอักษร TH Sarabun New ขนาด 14 ระยะห่างบรรทัดหนึ่งเท่า โดยตั้งระยะขอบการพิมพ์ กั้นหน้า 1.5 นิ้ว กั้นหลัง 1 นิ้ว เว้นขอบบน 1.5 นิ้ว เว้นขอบล่าง 1 นิ้ว 
 6. สมการ รูปภาพ และตาราง ต้องมีความชัดเจนมีหมายเลขกำกับ โดยรูปภาพและตารางต้องระบุแหล่งที่มาความละเอียดของรูปภาพต้องไม่ต่ำกว่า 5 เมกกะไบต์ โดยสแกนรูปภาพแยกต่างหากออกจากบทความ 
 7. การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมบทความควรเป็นไปตามเกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ดูรายละเอียดในแนวทางการเขียนบทความ)
 8. การส่งต้นฉบับ ให้ส่งมาที่กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ http://www.arch.chula.ac.th/ejournal
 9. ผู้เขียนจะได้รับการติดต่อเพื่อปรับปรุงบทความโดยคำแนะนำจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ
 10. บทความที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับวารสาร จำนวน 2 เล่ม
แนวทางการเขียนบทความ
 1. ข้อกำหนดทั่วไป เป็นบทความภาษาไทยที่มีการแบ่งส่วนประกอบของบทความ ให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยหัวเรื่อง โดยไม่มีการใส่ตัวเลข ตั้งแต่ บทนำ เนื้อความ จนถึงบทสรุป และมีการจัดเรียงเลขหน้าตามลำดับ โดยใช้แบบตัวอักษร TH Sarabun New หน้าแรกของบทความประกอบด้วย ชื่อบทความ  ชื่อผู้แต่ง สถาบัน อีเมล์ติดต่อ  บทคัดย่อ  และคำสำคัญ  และหน้าที่ 2 ของบทความต้องประกอบด้วยข้อมูลเช่นเดียวกันกับหน้าแรก แต่เป็นภาษาอังกฤษ  หลังจากนั้นจะเป็นส่วนของเนื้อความ ซึ่งทั้งหมดจะต้องจัดให้อยู่ในรูปแบบคอลัมน์เดี่ยว โดยตั้งระยะขอบการพิมพ์  กั้นหน้า 1.5 นิ้ว  กั้นหลัง 1 นิ้ว  เว้นขอบบน 1.5 นิ้ว เว้นขอบล่าง 1 นิ้ว และมีการจัดตัวอักษรให้เรียบร้อย ไม่มีคำที่สะกดผิด  โดยมีจำนวนหน้ารวมกันทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้า กระดาษ A 4
 2. ชื่อเรื่องหลัก  กำหนดให้ชื่อเรื่องหลักใช้ตัวอักษร ขนาด 18 ตัวเข้ม จัดวางชิดขอบขวา และชื่อเรื่องหลักที่เป็นภาษาอังกฤษ กำหนดให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ที่ตัวอักษรแรกของคำนาม คำกริยา คำขยาย โดยเว้นบรรทัด 1 บรรทัดจากชื่อเรื่องหลัก
 3. ชื่อผู้แต่ง สถาบัน และ อีเมล์  กำหนดให้ชื่อผู้แต่ง สถาบัน และอีเมล์ อยู่ในตำแหน่งชิดขอบขวาใต้ชื่อบทความ โดยชื่อให้ใช้ตัวอักษร ขนาด 16  ตัวหนา เอียง  ส่วนสถาบันให้ใช้เป็นตัวอักษรขนาด 16 เอียง เช่นเดียวกับอีเมล์   ในกรณีที่มีผู้แต่งหลายคนจากหลายสถาบัน ให้ใส่ชื่อสถาบันอยู่ใต้ชื่อของผู้แต่งแต่ละท่าน โดยมีอีเมล์อยู่ใต้ชื่อสถาบัน
 4. บทคัดย่อ  หัวเรื่องของ บทคัดย่อ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด  16  ตัวหนา  โดยเนื้อหาของบทคัดย่อจะต้องใช้อักษร ขนาด 14 เว้นบรรทัดเดียว และกำหนดให้เว้นบรรทัด 1 บรรทัดระหว่างหัวเรื่องและเนื้อหาบทคัดย่อ และ มีความยาวไม่เกิน 200 คำ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 5. คำสำคัญ หัวเรื่องให้ใช้เป็นตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา แล้วตามด้วยคำสำคัญที่เป็นอักษรขนาด 14 ตัวปกติ และมีจำนวนคำสำคัญ ไม่เกิน 5 คำ
 6. หัวเรื่อง  มีข้อกำหนดดังนี้
  6.1 หัวเรื่องลำดับที่ 1 เช่น บทนำ บทสรุป บรรณานุกรม กำหนดให้ใช้ตัวอักษร ขนาด 16 ตัวหนา ชิดขอบซ้าย และ  เว้น  1 บรรทัดหลังจากหัวเรื่อง
  6.2 หัวเรื่องลำดับที่ 2 กำหนดให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวเข้ม ชิดขอบซ้ายโดยเว้น  1 บรรทัดหลังจากหัวเรื่อง
  6.3 หัวเรื่องลำดับที่ 3 ไม่แนะนำให้ใช้ยกเว้นในกรณีจำเป็น  ในกรณีนี้กำหนดให้ใช้ตัวอักษร  ขนาด 14 ตัวเข้ม ชิดขอบซ้าย เว้น  1 บรรทัดตามด้วยเนื้อความในบรรทัดเดียวกัน
 7. เนื้อเรื่อง  ที่อยู่ภายใต้หัวเรื่องทุกลำดับให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14  ตัวปกติ เว้นบรรทัดเดียว โดยจัดตัวอักษรให้ชิดหน้าและหลัง และเว้นบรรทัดระหว่างย่อหน้า
 8. ภาพและตาราง  รูปภาพ รูปเขียน แบบ แผนที่ หรือไดอะแกรม ให้คำว่า ภาพ ทั้งหมด  หัวเรื่องของภาพ หรือตารางเป็นตัวอักษรขนาด 12 ตัวหนาและตัวเอียง  และให้ใช้คำว่า ภาพที่ 1  ตารางที่ 1 โดยให้ใช้ตัวเลขเดี่ยว ตามด้วยชื่อหรือคำบรรยายของภาพ หรือตาราง โดยให้ใช้ตัวอักษรขนาด 12 ตัวเอียง ปกติ และมีความยาวมากที่สุดได้ไม่เกิน 2 บรรทัด โดยกำหนดให้ชื่อภาพอยู่ใต้ภาพ และชื่อตารางให้อยู่เหนือตาราง ในกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงที่มาของภาพให้ใส่ที่มาใต้ชื่อภาพ และใส่ที่มาของตารางใต้ตาราง เป็นตัวอักษรขนาด 10 ตัวเอียง   เนื่องจากวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รับบทความที่ประกอบด้วยภาพและตารางใน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  กำหนดรูปแบบให้เป็น TIFF และ JPEG ที่มีความละเอียดของรูปภาพและตาราง ไม่ต่ำกว่า 5 เมกกะไบต์  และสามารถตีพิมพ์เป็นภาพขาว-ดำได้โดยผู้อ่านยังคงสามารถเข้าใจภาพได้  หากภาพและตารางใดในบทความที่ไม่ชัดเจน กราฟิคเบลอ ตัวหนังสือในภาพไม่สามารถอ่านออกอาจถูกกองบรรณาธิการตัดภาพนั้นออกได้ รูปภาพและตารางที่นำมาใช้ในบทความต้องมีการอ้างอิงถึงในเนื้อหาด้วย และ มีขนาดของภาพที่เหมาะสม สามารถพิมพ์อยู่ในรูปแบบคอลัมน์เดี่ยวกว้างไม่เกิน 13 เซนติเมตร หรือ ครึ่งคอลัมน์ ขนาด 6.5 เซนติเมตร ยกเว้นภาพที่เป็นแผนที่อาจจะมีขนาดใหญ่กว่านี้ได้  จำนวนภาพในบทความควรพิจารณาให้มีเท่าที่จำเป็น เนื่องจากจำนวนหน้าของบทความทั้งหมดต้องไม่เกิน 15 หน้า
 9. การใช้คำภาษาอังกฤษ  เนื่องจากเป็นวารสารวิชาการภาษาไทย จึงควรใช้คำภาษาอังกฤษเฉพาะที่จำเป็น ในกรณีที่เป็นชื่อคน ชื่อสิ่งของ ชื่อเมือง ชื่อประเทศ ให้ใช้ทับศัพท์เป็นภาษาไทย รวมถึงให้ใช้คำทับศัพท์ตามหลักการปริวรรตของราชบัณฑิตยสถาน สำหรับคำที่เมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้วอาจทำให้ความหมายผิดไป โดยไม่ต้องมีวงเล็บคำภาษาอังกฤษ   หากจำเป็นต้องใส่วงเล็บคำภาษาอังกฤษให้ใส่เมื่อกล่าวถึงครั้งแรกได้ครั้งเดียว และคำที่มีความหมายทั่วไปๆ ที่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ ไม่ต้องใส่วงเล็บคำภาษาอังกฤษ  การแปลศัพท์เป็นภาษาไทยให้ใช้คำนั้นๆ อย่างสม่ำเสมอทั้งบทความ เพื่อไม่ให้ผู้อ่านสับสน  ทั้งนี้สามารถใส่วงเล็บภาษาอังกฤษได้สำหรับศัพท์เทคนิค  ศัพท์เฉพาะ  หรือคำที่เมื่อใช้ภาษาไทยแล้วมีความหมายที่เข้าใจยาก ไม่ชัดเจน  อนึ่ง การใส่วงเล็บคำภาษาอังกฤษ  หากเป็นชื่อเฉพาะ หรือ ศัพท์เทคนิค ให้ใช้อักษรแรกเป็นตัวใหญ่ และตามด้วยตัวพิมพ์เล็ก หากเป็นคำทั่วไปๆ ให้ใช้ตัวพิมพ์เล็ก  โดยใช้แบบตัวอักษร TH Sarabun New  ขนาด 14 ตัวปกติ
 10. บรรณานุกรม  กำหนดให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New  ขนาด 14 ตัวปกติ  โดยอ้างอิงตามเกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม สำหรับบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้างล่างนี้
 11. การอ้างอิง ในส่วนของเนื้อเรื่องอ้างอิงโดยใช้นาม ปี โดยใส่วงเล็บชื่อ แล้วตามด้วย ปี  ด้วยอักษรขนาด 14 ตัวปกติ ในกรณีที่ใช้ต้องใส่ footnote ให้ใช้ตัวเลขอักษรโรมันของ TH Sarabun New  ตัวปกติขนาด 10 และให้โน้ตอยู่ด้านล่างในหน้าเดียว โดยความยาวของโน้ต ทั้งหมดต้องไม่เกิน 4 บรรทัด   
 12. การแก้ไข  บทความใดก็ตามที่ไม่ตรงตามแนวทางการเขียนข้างต้นจะถูกส่งกลับเพื่อการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนกระบวนการพิจารณาและกระบวนการจัดพิมพ์ หากแก้ไขไม่ทันตามเวลาที่กำหนดอาจจะไม่สามารถลงตีพิมพ์ได้ในเล่มนั้นๆ
 13. จำนวนหน้าบทความ  ให้มีความยาวรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน  15 หน้า กระดาษ A 4 
-----------------------------------

เกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมบทความวารสารวิชาการ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ท่านสามารถดูตัวอย่างการลงรายการภาษาต่างประเทศ ได้จาก The Chicago Manual of Style, 16th ed., 2010

หนังสือที่มีผู้แต่ง 1 คน

นาม-ปี              (ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล 2539, 11-15)
เชิงอรรถ                     สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ., ศิลปะในประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่ 11 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรม
                        ศาสตร์, 2539), 11-15.
บรรณานุกรม      สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. ศิลปะในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
                                           2539.
หนังสือที่มีผู้แต่ง 2 คน
นาม-ปี               (ผุสดี ทิพทัสและมานพ พงศทัต 2525, 82)
เชิงอรรถ                     ผุสดี ทิพทัสและมานพ พงศทัต, บ้านในกรุงเทพฯ: รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี (พ.ศ. 
                         2325-2525)
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525), 82.
บรรณานุกรม       ผุสดี ทิพทัสและมานพ พงศทัต. บ้านในกรุงเทพฯ: รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี
                                 (พ.ศ. 2325-2525)
. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.
หนังสือที่มีผู้แต่ง 3 คน
นาม-ปี                (เนตรนภิศ นาควัชระ, ปิยนาถ บุนนาคและจุลทรรศน์ พยาฆรานนท์ 2525, 93)
เชิงอรรถ                         เนตรนภิศ นาควัชร, ปิยนาถ บุนนาคและจุลทรรศน์ พยาฆรานนท์, วัดในกรุงเทพฯ: รูปแบบและการ
                          เปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2325-2525)
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525), 93.
บรรณานุกรม        เนตรนภิศ นาควัชร, ปิยนาถ บุนนาคและจุลทรรศน์ พยาฆรานนท์. วัดในกรุงเทพฯ: รูปแบบและการเปลี่ยน
                                   แปลงในรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2325-2525)
.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.
หนังสือที่มีผู้แต่ง 4 คนเป็นต้นไป
นาม-ปี                 (เกียรติ จิวะกุลและคนอื่นๆ 2525, 74-78)
เชิงอรรถ                         เกียรติ จิวะกุลและคนอื่นๆ, ตลาดในกรุงเทพมหานคร: การขยายตัวและพัฒนาการ (กรุงเทพฯ:
                           โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525), 74-78.
บรรณานุกรม          เกียรติ จิวะกุลและคนอื่นๆ. ตลาดในกรุงเทพมหานคร: การขยายตัวและพัฒนาการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
                                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.
หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง
- ให้เขียนชื่อเรื่องในตำแหน่งของผู้แต่ง
- หนังสือที่ไม่ปรากฏ สถานที่พิมพ์ , สำนักพิมพ์ ให้ใช้ (ม.ป.ท.) สำหรับหนังสือภาษาไทย   (n.p.) สำหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ
- หนังสือที่ไม่ปรากฏ ปีที่พิมพ์ ให้ใช้ (ม.ป.ป.) สำหรับหนังสือภาษาไทย  (n.d.) สำหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ
นาม-ปี                 (ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น (ม.ป.ป.), 5)
เชิงอรรถ              ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น (กรุงเทพฯ: (ม.ป.ท.), (ม.ป.ป.)), 5.
บรรณานุกรม        ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น. กรุงเทพฯ: (ม.ป.ท.), (ม.ป.ป.).
หนังสือแปล
นาม-ปี                 (เอเบเนสเซอร์ 2535, 73-75)
เชิงอรรถ                          เอเบเนสเซอร์ โฮเวิร์ด, อุทยานนครแห่งอนาคต, แปลโดย สุมาลี วัฒนศิริพร (กรุงเทพฯ: สำนักงาน
                           คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2535), 73-75.
บรรณานุกรม         โฮเวิร์ด, เอเบเนสเซอร์. อุทยานนครแห่งอนาคต. แปลโดย สุมาลี วัฒนศิริพร.กรุงเทพฯ: สำนักงาน
                                     คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2535.
บทความในหนังสือ
นาม-ปี                  (สุวัฒนา ธาดานิติ 2537, 60)
เชิงอรรถ                         สุวัฒนา ธาดานิติ, “คลองประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน,” ใน คลอง: อาศรมความคิดเรื่องคลองในกรุงเทพ
                            มหานครและปริมณฑล
, พิมล จงวรนนท์, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์
                            มหาวิทยาลัย, 2537), 60.
บรรณานุกรม          สุวัฒนา ธาดานิติ. “ คลองประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน.” ใน คลอง: อาศรมความคิดเรื่องคลองในกรุงเทพ
                                      มหานครและปริมณฑล
, พิมล จงวรนนท์, บรรณาธิการ, 58-63. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
                                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
บทความในวารสาร
นาม-ปี                   (เสฐียรโกเศศ 2490, 29)
เชิงอรรถ                เสฐียรโกเศศ, “ เรื่องของสี,” ศิลปากร 1, 2 (ตุลาคม 2490): 29.
บรรณานุกรม           เสฐียรโกเศศ. “ เรื่องของสี.” ศิลปากร 1, 2 (ตุลาคม 2490): 28-34.
บทความในหนังสือพิมพ์
นาม-ปี                    (ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ 2543, 9)
เชิงอรรถ                 ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์, “บ้านไทย ภูมิปัญญาไทย,” มติชน, 10 กันยายน 2543, 9.
บรรณานุกรม            ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์. “บ้านไทย ภูมิปัญญาไทย.” มติชน, 10 กันยายน 2543.
วิทยานิพนธ์
นาม-ปี                    (ปิยะพันธ์ มั่นคง 2552)
เชิงอรรถ                           ปิยะพันธ์ มั่นคง, “การปรับปรุงทางกายภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2551”
                              (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552).
บรรณานุกรม             ปิยะพันธ์ มั่นคง. “การปรับปรุงทางกายภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2551.”
                                         วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เว็บไซต์
นาม-ปี                      (ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์ 2554)
เชิงอรรถ                             “ความคืบหน้าเรื่อง พวต.,” ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์, สืบค้น 8 มีนาคม 2554,
                                http://www.asa.or.th/?q=node/108297.
บรรณานุกรม              ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์. “ความคืบหน้าเรื่อง พวต.” สืบค้น 8 มีนาคม 2554.
                                          http://www.asa.or.th/?q=node/108297.
การสัมภาษณ์
นาม-ปี                       (สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา 2535)
เชิงอรรถ                    สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน, 25 มกราคม 2535.
บรรณานุกรม               สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา. สัมภาษณ์โดยผู้เขียน. 25 มกราคม 2535.

การเว้นระยะการพิมพ์หลังเครื่องหมายวรรคตอน มีดังนี้
หลังเครื่องหมาย มหัพภาค (. period) เว้น 2 ระยะ
หลังเครื่องหมาย จุลภาค (, comma) เว้น 1 ระยะ
หลังเครื่องหมาย มหัพภาคคู่ (: colons) เว้น 1 ระยะ


-----------------------------------
การเสนอบทความ
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Academic Journal of Architecture AJA) ยินดีต้อนรับการส่งบทความที่มีคุณภาพในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์ บทความทุกบทความต้องเป็นบทความต้นฉบับที่ไม่เคยส่งพิมพ์ที่ใดมาก่อน พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ใช้แบบตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 14 และเพื่อให้กระบวนการพิจารณาบทความคงเป็นบทความนิรนามระหว่างการพิจารณาอย่างยุติธรรม ขอความกรุณาส่งบทความที่ประกอบด้วยชื่อเรื่องหลัก 2 แผ่น โดยชื่อผู้แต่งและสถาบันปรากฏอยู่บนแผ่นแรกของบทความเท่านั้น นอกจากนั้นบทความควรจะประกอบด้วย บทนำ เนื้อเรื่อง บทสรุป รายการอ้างอิงและบรรณานุกรม รูปภาพและตารางอย่างสมบูรณ์ ผู้แต่งต้องส่งบทความในรูปแบบทั้ง Word File ผ่านระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่: http://www.arch.chula.ac.th/ejournal โดยระหว่างที่บทความอยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ถือว่าผู้เขียนยกกรรมสิทธิ์ของบทความให้กับทางวารสาร และผู้แต่งต้องรับผิดชอบในการขออนุญาตลิขสิทธิ์รูปภาพหรือตารางที่ปรากฏอยู่ในบทความ

การเผยแพร่

วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Academic Journal of Architecture AJA) เป็นวารสารรายปี จัดพิมพ์เดือนธันวาคมของทุกปี ผู้สนใจทั่วไปหรือสถาบันที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.arch.chula.ac.th/ejournal

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศ