Language : Thai  |   English     

การปรุงเรือนไทยเครื่องสับภาคกลาง กรณีศึกษา : เรือนไทยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรือนไทยคุณอาริดา นุทกาญจนกุล จ.ชลบุรี และเรือนไทยคุณชรินทร์ ธารพานิช จ.สุพรรณบุรี

Article
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษากรรมวิธีและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรุงเรือนไทยเครื่องสับภาคกลางในปัจจุบัน โดยผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ช่างผู้ปรุงเรือน การสำรวจรังวัด และทำการบันทึกภาพถ่ายเรือนไทยสามหลัง ได้แก่ เรือนไทยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ เรือนของคุณอาริดา นุทกาญจนกุล จังหวัดชลบุรี และเรือนของคุณชรินทร์ ธารพานิช จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบกับข้อมูลทุติยภูมิประเภทเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการปรุงเรือนไทย เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกรรมวิธีการปรุงเรือนทั้งสามหลังพบว่าการปรุงเรือนไทยเครื่องสับภาคกลางในปัจจุบันมีกรรมวิธีการปรุงองค์ประกอบต่างๆ ของเรือน ซึ่งเป็นระบบสำเร็จรูปที่สามารถถอดประกอบได้ ตามภูมิปัญญาช่างที่สืบทอดมาช้านาน ส่วนขั้นตอนการปลูกเรือนพบว่าในปัจจุบันได้มีการพัฒนากรรมวิธีการปลูกเรือนให้ทันสมัย สะดวกสบายมากขึ้น มีการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบบางส่วนของเรือนไปตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยที่ยังคงอาศัยความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้ของการปรุงเรือนแบบโบราณเป็นพื้นฐาน ผลการศึกษานี้จะสามารถเป็นเอกสารอ้างอิงในการศึกษาเกี่ยวกับเรือนไทยเครื่องสับภาคกลาง และการศึกษาพัฒนางานสถาปัตยกรรมไทยต่อไป


References


Full Text: pdf