Language : Thai  |   English     

แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมจำลองการใช้พลังงานในอาคารสำหรับประเทศไทย

Article
งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ต้องการพัฒนาและส่งเสริมโปรแกรมจำลองการใช้พลังงานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ผลจากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมพบว่า โปรแกรมจำลองการใช้พลังงานในอาคารที่เป็นที่นิยมใช้ในประเทศไทยได้แก่โปรแกรม BEC Ecotect และ VisualDOE โดยใช้ในการประเมินอาคารประเภทสำนักงานเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้ทราบการใช้พลังงานรวมของอาคาร ใช้ในการประเมินแนวทางการออกแบบต่าง ๆ รวมทั้งประเมินอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร ทั้งนี้โปรแกรมที่จะพัฒนาขึ้นนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับโปรแกรมสองมิติหรือสามมิติที่มีอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้ผู้ออกแบบต้องทำงานซ้ำซ้อน ใช้งานง่ายแต่มีความแม่นยำในการคำนวณ มีฐานข้อมูลของวัสดุ งานระบบและภูมิอากาศของประเทศไทย อีกทั้งควรมีการดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมที่จะพัฒนานี้อย่างต่อเนื่องในอนาคต จากผลการศึกษานี้ แนวทางการพัฒนาโปรแกรมที่มีอยู่แล้วได้รับเลือกว่าเหมาะสมกับความต้องการ เวลา และงบประมาณ ในที่นี้ได้เลือกพัฒนาโปรแกรม OpenStudio ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมในการคำนวณการใช้พลังงานของอาคารที่สร้างด้วยโปรแกรม SketchUp ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและพัฒนาให้สามารถคำนวณค่าต่าง ๆ ตามกฎหมายพลังงานได้ด้วยโดยผู้ใช้ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่


References


Full Text: pdf