Language : Thai  |   English     

ผังเมืองเฉพาะกับการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์: กรณีศึกษามหานครปารีสและลอนดอน สำหรับการอนุรักษ์พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

Article
บทความนี้จะนำเสนอว่า ผังเมืองเฉพาะเป็นสิ่งที่ยังขาดและทำให้การอนุรักษ์พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ไม่สมบูรณ์ ทั้งที่เป็นพื้นที่ที่มีมาตรการในการอนุรักษ์มากที่สุดในประเทศและโดยหลายหน่วยงาน ในหลายระดับ ทั้งในระดับเมืองจนถึงระดับอาคาร แต่ไม่สามารถนำไปสู่เป้าหมายของการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ได้ ในปัจจุบันพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์กลับเป็นพื้นที่ที่มีความเสื่อมโทรมทางกายภาพ ทั้งในระดับเมืองและย่าน บางพื้นที่ชำรุดทรุดโทรมและถูกทิ้งร้าง และบางพื้นที่เป็นแหล่งรองรับการท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนปัญหาด้านภูมิทัศน์ที่ไม่เหมาะสมกับทั้งโบราณสถานและสถานที่สำคัญ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นหัวใจสำคัญของกรุงเทพมหานคร บทความนี้จึงนำเสนอการวิเคราะห์มาตรการในการอนุรักษ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับกรณีศึกษาของเมืองประวัติศาสตร์ของมหานครในโลก ซึ่งประสบความสำเร็จในด้านการอนุรักษ์ โดยวิเคราะห์ร่วมกับกรอบแนวทางของการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ที่มหานครส่วนใหญ่ในโลกกำลังดำเนินการ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายของการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง


References


Full Text: pdf