Language : Thai  |   English     

พัฒนาการการปรับปรุงรายวิชาการฝึกงานสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Article
บทความนี้มุ่งเผยแพร่งานวิจัยการเรียนการสอนรายวิชาการฝึกงานสถาปัตยกรรมของภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานจริง ตามกระบวนการให้บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม โดยการศึกษาสภาพและปัญหาของการฝึกงานในปัจจุบัน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิตและสำนักงานสถาปนิกที่รับนิสิตฝึกงาน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยายหรือพรรณนา (Descriptive Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเป็นข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติวิชาชีพ ข้อมูลจากการประเมินผลวิชาการฝึกงานสถาปัตยกรรม ซึ่งประกอบไปด้วยรายงานการฝึกงานของนิสิตฝึกงานและแบบประเมินผลการฝึกงานของสำนักงานที่รับนิสิตฝึกงาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 – 2557 และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์สถาปนิกผู้ควบคุมการฝึกงานของนิสิต พบว่าในการฝึกงานนิสิตได้รับมอบหมายให้ทำงานทั้งในขั้นตอนก่อนการออกแบบ ขั้นตอนการออกแบบ และขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง โดยในขั้นตอนการออกแบบ นิสิตได้รับมอบหมายให้ทำงานค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการออกแบบ ในขั้นตอนการออกแบบได้รับมอบหมายให้ออกแบบแนวความคิด เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และทำภาพด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนองาน (Computer Presentation) ในขั้นตอนหลังการออกแบบจะได้ร่วมไปตรวจงานก่อสร้างกับผู้รับผิดชอบการฝึกงานของนิสิต และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำมากที่สุดคือการทำหุ่นจำลอง ประโยชน์ที่นิสิตได้จากการฝึกงาน แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านวิชาการ และ ด้านการปฏิบัติวิชาชีพ การประสานงานและการบริหารจัดการ ปัญหาในปัจจุบันของรายวิชาการฝึกงานสถาปัตยกรรม คือ การบริหารจัดการก่อนไปฝึกงานสถาปัตยกรรม การสุ่มตรวจสอบหรือนิเทศการฝึกงาน และ ระยะเวลาการฝึกงาน ข้อเสนอแนะในการพัฒนารายวิชาการฝึกงานสถาปัตยกรรม มีดังนี้ เพิ่มระยะเวลาการฝึกงาน เป็น 320 ชั่วโมงหรือประมาณ 2 เดือน เพิ่มกิจกรรมเล่าประสบการณ์สู่กันฟัง และกิจกรรมอบรมก่อนเริ่มไปฝึกงาน เพิ่มระบบนิเทศการฝึกงานสถาปัตยกรรม เพื่อการติดตามและประเมินผล สร้างเครือข่ายวิชาชีพกับวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของวงการวิชาชีพ จัดทำคู่มือฝึกงาน และระบบฐานข้อมูลสำนักงานที่เคยรับนิสิตฝึกงานในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือออนไลน์


References


Full Text: pdf