Language : Thai  |   English     

การสำรวจและประเมินถนนเพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางชมทิวทัศน์

Article
เส้นทางชมทิวทัศน์เป็นเส้นทางที่ผ่านพื้นที่ที่มีทิวทัศน์งดงาม มีความพิเศษ มีคุณค่า กรมทางหลวงชนบทมีพันธกิจในการพัฒนาถนนเพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว และการพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการและยั่งยืน มีโครงข่ายถนนในความรับผิดชอบอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งบางสายทางมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นเส้นทางชมทิวทัศน์ได้ จึงเกิดโครงการศึกษาเกณฑ์เพื่อการพัฒนาเส้นทางชมทิวทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว คัดเลือกเส้นทางเบื้องต้น 40 สายทาง นำมาสำรวจและประเมิน มีการศึกษาและจัดทำวิธีการสำรวจถนนอย่างมีหลักการและเป็นระบบ มีการเก็บข้อมูลซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญ 5 ส่วน คือ 1) ข้อมูลพื้นฐานของเส้นทาง 2) เนื้อหาคุณค่าของเส้นทาง 3) ข้อมูลด้านโครงข่ายคมนาคมและมาตรฐานความปลอดภัย 4) ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพของเส้นทาง และ 5) ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงและผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมกับการจัดทำหลักเกณฑ์ประเมินและวิธีลำดับความสำคัญของถนน โดยใช้หัวข้อประเมินตามการสำรวจเก็บข้อมูล แบ่งสัดส่วนค่าคะแนนตามน้ำหนักความสำคัญของแต่ละหัวข้อ จัดเรียงลำดับเส้นทางตามค่าคะแนนรวมจากการประเมิน และอาจพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบ เพื่อช่วยในการคัดเลือกถนนทางหลวงชนบทมาพัฒนาให้เป็นเส้นทางชมทิวทัศน์ต่อไป


References


Full Text: pdf