Language : Thai  |   English     

การสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์ และพัฒนาปราสาทพนมวัน

Article
การอนุรักษ์และดำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เป็นภารกิจสำคัญที่ทุกส่วนในสังคมจะต้องช่วยกันดูแล การสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือกับประชาชนและหน่วยงานในระดับพื้นที่ เป็นกลไกสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนาให้สอดคล้องไปด้วยกัน บทความนี้ต้องการเสนอกระบวนการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาปราสาทพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์โบราณสถานร่วมกับชุมชน จากการศึกษาพบว่า ปราสาทพนมวันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีที่สำคัญทางวิชาการ กรมศิลปากรได้ทำการบูรณะปราสาทเพื่อให้มีสภาพที่สมบูรณ์ โดยมุ่งหวังว่าชุมชนจะมีส่วนร่วมอนุรักษ์และรักษาโบราณสถานสำคัญนี้ไว้ร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆของชุมชน ยังขาดความเข้าใจในการอนุรักษ์ ขาดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยจัดกิจกรรมย่อยต่างๆ อาทิ การจัดประชุมกลุ่มย่อย การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับเยาวชน และร่วมวางแผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ ในตอนท้ายของบทความได้สรุปและเสนอแนะแนวทางที่ควรดำเนินการต่อเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป


References


Full Text: ฤษณุ _9dec