Language : Thai  |   English     

ตึกแถวในวิถีชีวิตปัจจุบัน

Article
ตึกแถวเป็นอาคารพาณิชย์พักอาศัยที่เริ่มมีขึ้นในประเทศไทยพร้อมกับการตัดถนนในกรุงเทพฯ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นตึกแถวได้มีพัฒนาการมาตามลำดับทั้งในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการวางผังบริเวณที่มีความหลากหลายตั้งแต่การวางอาคารตามแนวถนนจนถึงการรวมกลุ่มอาคารเป็นศูนย์การค้า ในแง่มุมหนึ่งที่ตึกแถวเป็นอาคารที่ช่วยลดการเดินทางระหว่างที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งตึกแถวเป็นอาคารที่ก่อให้เกิดปัญหาทั้งในด้านของคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย และในด้านประสิทธิภาพตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในตึกแถวนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของเมืองขนาดใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศมีจำนวนตึกแถวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่กลับมีตึกแถวเป็นจำนวนมากที่ถูกปล่อยให้มีสภาพเสื่อมโทรมหรือทิ้งร้างเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการของวิถีชีวิตในปัจจุบัน การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเพื่อนำมาสู่การแก้ไขปรับปรุงให้ตึกแถวทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีการก่อสร้างขึ้นต่อไปในอนาคตให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน ย่อมจะทำให้ตึกแถวกลับมามีบทบาทในการเป็นอาคารพาณิชย์พักอาศัยที่มีความน่าอยู่ และมีประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อันจะนำมาซึ่งการสร้างเสริมความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่งงาน และผลต่อการลดการเดินทางและปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนเมืองขนาดใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศต่อไป


References