Language : Thai  |   English     

พัฒนาการและมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อการวางผังบริเวณ และการออกแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนธรรมชาติ

Article
การพัฒนาและมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนธรรมชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวางผังและออกแบบแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปปรับใช้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัย 4 ชั้นตอน ได้แก่ 1) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.1) การพัฒนาการท่องเที่ยว มาตรฐานการท่องเที่ยว และมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนธรรมชาติ 1.2) กระบวนการวางผังบริเวณและการออกแบบ 2) วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้ได้แนวทางการจัดทำผังบริเวณและการออกแบบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนธรรมชาติ 3) ทดสอบแนวทางการจัดทำผังบริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนธรรมชาติ โดยศึกษาตัวอย่างการวางผังบริเวณน้ำพุร้อน กรณีศึกษาน้ำพุร้อนคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และ กรณีศึกษาน้ำพุร้อนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 4) ประมวลผลและสรุปการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนธรรมชาติ จากการศึกษาวิจัยได้สรุปให้เห็นโครงสร้างผังบริเวณที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนธรรมชาติว่า ควรแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) พื้นที่ธรรมชาติ 2) พื้นที่บริการและที่ทำการ 3) พื้นที่ส่วนการเข้าถึง โดยมีจุดควบคุม ณ รอยต่อระหว่างพื้นที่ เพื่อคงความสมบูรณ์ของพื้นที่ธรรมชาติให้ได้มากที่สุด และสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของมนุษย์และการอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


References