Language : Thai  |   English     

สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุทีมีภาวะสมองเสื่อม ในสถานบริบาล

Article
วัตถุประสงค์งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารที่มีอยู่และเสนอแนะคุณลักษณะสำคัญของการออกแบบสภาพแวดล้อมภายนอกที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในสถานบริบาล ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ โดยสำรวจสภาพกายภาพภายนอกอาคาร สังเกตุและจดบันทึกพฤติกรรมผู้ใช้พื้นที่ และสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ผู้ดูแล และผู้บริหารสถานบริบาล จากนั้นวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อชี้ปัญหาของสภาพพื้นที่ปัจจุบันโดยพิจารณาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้พื้นที่กับเงื่อนไขการจัดสภาพแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกของพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของผู้สูงอายุสมองเสื่อม พฤติกรรมการใช้พื้นที่ภายนอกอาคารมีความสัมพันธ์กับเงื่อนไขการจัดสภาพแวดล้อม ที่ตั้ง การเข้าถึง รูปแบบทางเดินและร่มเงาเป็นคุณลักษณะสำคัญอันดับต้นของการออกแบบสภาพแวดล้อมภายนอกที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ทั้งนี้ทัศนคติเชิงบวกของผู้ดูแลและนโยบายของผู้บริหารมีผลต่อการใช้พื้นที่และการเตรียมสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารให้เกิดความเหมาะสมต่อการใช้งาน


References


Full Text: ภาวดี new