Language : Thai  |   English     

สวนลุมพินี แนวคิดและการเปลี่ยนแปลงเชิงผังแม่บท ตั้งแต่พุทธศักราช 2468 ถึง 2557

Article
ผังแม่บทดั้งเดิมของสวนลุมพินีเดิมวางไว้สำหรับงานแสดงสินค้าสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ที่กำหนดเปิดในปี พ.ศ. 2468 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตามแบบอย่างต่างประเทศ แต่ทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อนงานนี้จึงถูกยกเลิกไปและปรับผังให้เป็น “วนะสาธารณ์” สำหรับประชาชนตามพระราชประสงค์ในรัชกาลต่อมา การใช้พื้นที่ของสวนลุมพินีถูกปรับเปลี่ยนหลายครั้งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา มีการใช้พื้นที่ไปในทางที่ผิดหลายรูปแบบ วิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางกายภาพของผังแม่บทสวนลุมพินีจาก พ.ศ. 2468 – 2557 ที่รวบรวมจากหอจดหมายเหตุและแหล่งอื่น แสดงให้เห็นถึงนโยบายการพื้นที่ของสวนลุมพินีว่าเปลี่ยนไปตามสภาพของเศรษฐกิจและสังคมตามช่วงเวลานั้นๆ ที่ให้ความสำคัญด้านหน้าที่ใช้สอยของผังแม่บทในฐานะการเป็นสวนสาธารณะว่าเพิ่มขึ้นตามสภาพความแออัดและการขาดแคลนที่ว่างของเมือง ผังแม่บทที่ค้นคว้ารวมรวมจากหอจดหมายเหตุและแหล่งอื่น ประกอบด้วยผังแรกสุดในสมัยรัชกาลที่ ๖ ลงมาจนถึงผังที่แม่บทที่เป็นอยู่ปัจจุบัน รายละเอียดวิวัฒนาการของตัวผัง บันทึกเชิงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและรูปถ่าย


References