Language : Thai  |   English     

การออกแบบอุตสาหกรรมเพื่อชุมชน: กรณีศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกุฎีจีน

Article
ในปัจจุบันการออกแบบอุตสาหกรรมเพื่อชุมชนได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมกิจการของชุมชน การส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่งการสรัางภาพลักษณ์ และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนนั้นๆ ทั้งนี้การส่งเสริมการท่องเที่ยวเองก็เป็นดาบสองคม การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้บุคคลภายนอกเข้าไปในชุมชนเป็นจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดการรบกวนสภาพของความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยในชุมชน รวมถึงอาจเกิดการรบกวนหรือการผิดมารยาททางวัฒนธรรมของชุมชนจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ ดังนั้นการที่นักออกแบบจะใช้วิชาชีพออกแบบเข้าไปช่วยแก้ปัญหาในการให้ข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนที่มีความเป็นมาในเชิงประวัติศาสตร์ได้ ย่อมต้องอาศัยกระบวนการออกแบบโดยให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างชาวชุมชน นักประวัติศาสตร์ รวมถึงนักออกแบบ จนนำมาซึ่งแนวทางการออกแบบที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ชุมชนกุฎีจีน เป็นชุมชนชาวคริสต์ที่ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมโปรตุเกสมากว่าสองร้อยปี และเป็นชุมชนนำร่องของโครงการแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมบางกอก ซึ่งเป็นกรณีศึกษาในการนำการออกแบบอุตสาหกรรมเพื่อชุมชนมาใช้เพื่อช่วยส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กะดีจีน-คลองสาน: ศิลป์ สรรค์ สนั่น ซอยส์ ปี พ.ศ.2556 ที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีทุกฝ่าย ภายใต้การประสานงานจากศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง กรณีศึกษาดังกล่าวมีภาพรวมของแนวความคิดที่ได้มาจากการระดมความคิดร่วมกันระหว่างนักออกแบบ ชาวชุมชน และนักประวัติศาสตร์ โดยคำนึงถึงความเป็นอยู่ของชาวชุมชน การใช้สอย สภาพแวดล้อมของชุมชน ประวัติศาสตร์ เรื่องเล่าของชุมชน และการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งผลที่ได้จากกรณีศึกษานี้จะสามารถนำไปประยุกต์และพัฒนาหลักการและกระบวนการในการใช้วิชาชีพการออกแบบอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป


References