Language : Thai  |   English     

สาระสำคัญอันจำเป็นในการจัดการโครงการที่อยู่อาศัยแบบรวม

Article
การบริหารและจัดการโครงการที่อยู่อาศัยแบบรวมทั้งที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุดที่จัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลให้ประสบผลสำเร็จตามเจตจำนงค์ของกฎหมายและตามความมุ่งหวังของเจ้าของหน่วยที่อยู่อาศัย จำต้องประสาน ชุดความรู้ 3 ด้านเข้าด้วยกันอันได้แก่ ความรู้ด้านกฎหมายและข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ความรู้เรื่องลักษณะเฉพาะ และองค์ประกอบทางกายภาพของโครงการฯ และความรู้ด้านการบริหาร ทรัพยากรกายภาพ บทความนี้ นำเสนอผลการศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรม เอกสารและข้อมูลจากงานวิจัยที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ ความรู้ข้างต้น เพื่อวิเคราะห์สาระสำคัญอันจำเป็นสำหรับ การจัดการโครงการที่อยู่อาศัยรวมแต่ละรูปแบบ ครอบคลุมตั้งแต่ ภาระงานจัดการนิติบุคคล ขอบเขตงาน และงานที่ต้องดำเนินการด้านกายภาพ ในตอนท้าย บทความนี้นำเสนอกรอบแนวคิดในการพัฒนาคู่มือ สำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยระบุถึงเนื้อหาสาระที่ควรบรรจุไว้


References