Language : Thai  |   English     

ทฤษฎีการออกแบบเชิงโครงสร้างบรรจุภัณฑ์: กรณีศึกษาโครงสร้างกล่องพับขึ้นรูปสำหรับอาหารพร้อมรับประทาน

Article
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาการออกแบบเชิงโครงสร้างบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารพร้อมรับประทาน อนึ่งในการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องพับขึ้นรูปมีข้อจำกัดในเรื่องของสมบัติวัสดุและกรรมวิธีการขึ้นรูป ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเกิดของรูปทรง 3 มิติ การอาศัยจินตนาการด้วยการร่างแบบ 2 มิติเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถขึ้นรูปเป็นรูปทรงกล่องพับได้จริง ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการค้นหาทฤษฎีที่ว่าด้วยกฏการขึ้นรูปทรงกล่องพับขึ้นรูปพื้นฐาน เพื่อให้นักออกแบบโครงสร้างมีความเข้าใจและมีแนวทางในการปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบเขตของการศึกษามุ่งเน้นไปที่กรณีศึกษาโครงสร้างกล่องพับขึ้นรูปด้วยกระดาษเคลือบชนิดถาด (tray style) เพื่อใช้บรรจุอาหารพร้อมรับประทาน วิธีการศึกษาที่ใช้ได้แก่ การศึกษาเอกสารขั้นต้น และการทดลองด้วยโมเดล 3 มิติขนาดย่อ ผลของการวิจัยก่อให้เกิดกฏในการสร้างรูปทรงที่หลากหลายด้วยวัสดุกระดาษเคลือบและกรรมวิธีการพับขึ้นรูป แบบจำลองขั้นตอนการสังเคราะห์ทฤษฎี รวมถึงตรรกะของการเกิดเส้น ระนาบ และรูปทรงจากการพับขึ้นรูป


References