Language : Thai  |   English     

บทแนะนำหนังสือ

Article
วาดเส้นเป็นบันทึก เป็นหนังสือที่เขียนด้วยลายมือและลายเส้นทั้งเล่ม เป็นการรวบรวมผลงานการวาดภาพของ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระ สัจกุล ผู้ที่มีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ใน “การวาดเส้นเขียนสี” ดังเช่นที่ ศาสตราจารย์ อรศิริ ปาณินท์ ได้กล่าวไว้ในคำนิยม เนื้อหาในเล่มมีการให้ความรู้เบื้องต้นในการวาดภาพ รวมทั้งการชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้ภาพวาดด้วยตนเองในการพัฒนาการทำงานทางด้านงานวิจัยออกแบบสถาปัตยกรรม และการวิจัยด้านชุมชน-เมือง ซึ่งเป็นงานที่ผู้แต่งทำมาโดยตลอดระยะเวลาหลายสิบปี ดังที่ท่านได้ให้ความเห็นไว้ “สำหรับนักออกแบบหรือสถาปนิก วิธีการเหล่านี้เป็นทักษะที่ต้องพยายามฝึกฝนให้เกิดเป็นนิสัย เพราะจะใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานออกแบบที่จำเป็น เพราะทักษะการวาดภาพกับทักษะในการสังเกตแล้วคิดพิจารณา วิพากษ์วิเคราะห์สิ่งที่พบเห็นรอบตัวตลอดเวลาก็เหมือนการสั่งสมข้อมูล ประสบการณ์ชีวิตที่จะต้องนำกลับมาใช้ในการทำงานออกแบบเช่นเดียวกันกับการหาความรู้จากตำรา หรืออาจจะได้มากกว่าเพราะหลายสิ่งหลายอย่างเป็นประสบการณ์ตรงไม่มีในตำรา เป็นความรู้เฉพาะตน”


References


Full Text: pdf