Language : Thai  |   English     

กระบวนการวิจัยเพื่อสร้างฐานข้อมูลจากแผนที่เมือง: กรณีตัวอย่างแผนที่อำเภอเมืองทั่วราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2503

Article
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกระบวนการวิจัยจากแผนที่ในระดับเมืองและการสร้างฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาและวิจัยอื่นๆ โดยนำเสนอผ่านกรณีตัวอย่างของงานวิจัยแผนที่อำเภอเมืองทั่วราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2503 ซึ่งเป็นแผนที่ชุดหนึ่งซึ่งเพิ่งถูกค้นพบและนำมาทำการวิจัย เพื่อนำเสนอและแสดงขั้นตอน กระบวนการในการค้นคว้า รวมถึงการจัดการกับแผนที่ต้นฉบับและการปรับปรุงแผนที่ขึ้นใหม่เพื่อใช้งาน ตลอดจนกระบวนการในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อประกอบกับแผนที่ และข้อค้นพบในระหว่างการดำเนินกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างฐานข้อมูลจากแผนที่เมือง


References


Full Text: pdf