Language : Thai  |   English     

อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อรูปแบบพระราชอุทยานในยุคสมัยใหม่ตอนต้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Article
การขยายตัวของการค้าทางทะเลในยุคสมัยใหม่ตอนต้นหรือในช่วงศตวรรษที่ 16-19 ทำให้วัฒนธรรมจากหลากหลายประเทศหลั่งไหลเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปรากฏการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของงานภูมิสถาปัตยกรรม บทความนี้วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรมภายนอกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพระราชอุทยานในยุคสมัยใหม่ตอนต้น โดยศึกษาลักษณะพระราชอุทยานทั้งสองประเภท ได้แก่ พระราชอุทยานนอกเขตพระราชวังและพระราชอุทยานภายในเขตพระราชฐาน ผลการวิเคราะห์พบว่ารูปแบบพระราชอุทยานในยุคสมัยใหม่ตอนต้นสะท้อนการสืบเนื่องของวัฒนธรรมจารีตและการเลือกสรรวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาผสมผสานกับรูปแบบเดิม


References


Full Text: pdf