Language : Thai  |   English     

เรือนพื้นถิ่นชาวสวนมะพร้าวในเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Article
งานวิจัยนี้นำเสนอเนื้อหาเรือนพื้นถิ่นชาวสวนมะพร้าวในเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเรือนที่ผ่านการประเมินคุณค่าจำนวน 5 หลัง การวิจัยใช้ข้อมูลภาคเอกสารร่วมกับข้อมูลภาคสนามเพื่อนำมาวิเคราะห์และสรุปลักษณะทางสถาปัตยกรรมของเรือน การวิจัยพบว่า รูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของเรือนชาวสวนมะพร้าวในเกาะพะงัน เป็นผลจากการคัดสรรความต้องการพื้นที่ใช้งานภายใต้วัฒนธรรมของคนอยู่อาศัย ผสานกับลักษณะภูมิประเทศและสภาพลมฟ้าอากาศ สะท้อนออกมาในการเลือกทำเลการตั้งบ้านปลูกเรือน การวางผังบริเวณและทิศทางเรือน รูปแบบ ลักษณะ การจัดพื้นที่ใช้สอยและการเลือกใช้วัสดุในการปลูกสร้าง ลักษณะดังกล่าวถือเป็นแบบอย่างของเรือนชาวสวนมะพร้าวบนเกาะพะงันตามวิถีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม นับเป็นภูมิปัญญาในการสร้างบ้านปลูกเรือนที่สำคัญยิ่งของผู้คนบนเกาะพะงัน


References


Full Text: pdf