Language : Thai  |   English     

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของห้องชุดประเภทสตูดิโอกับระดับราคาในเขตกรุงเทพมหานคร

Article
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของห้องชุดประเภทสตูดิโอ (Studio) กับระดับราคา และขนาดพื้นที่ใช้สอยกับราคา โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโครงการที่เปิดขายในปี 2556 ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 55 โครงการ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณาและสถิติเชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ห้องชุดประเภทสตูดิโอมีระดับราคาต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ 32,000 – 237,000 บาทต่อ ตร.ม. มีขนาดของห้อง เฉลี่ย 27.56 ตร.ม. ขนาดเล็กที่สุด 21 ตร.ม. และขนาดใหญ่ที่สุด 38 ตร.ม. ซึ่งขนาดห้องไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และขนาดของห้องชุดไม่สามารถนำมาคาดการณ์ระดับราคาขายได้ 2) ภายในห้องชุดประเภทสตูดิโอสามารถจำแนกสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยเป็น 6 ส่วน คือ ห้องนอน 38% พื้นที่นั่งเล่น 24% ห้องน้ำ 14% พื้นที่เตรียมอาหาร 13% พื้นที่รับประทานอาหาร 4% และพื้นที่ระเบียง 7% ซึ่งสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยทั้ง 6 ส่วน มีอิทธิพลต่อการกำหนดระดับราคาได้ร้อยละ 42.5 ทั้งนี้พบว่า มีเพียงพื้นที่ห้องน้ำที่สามารถนำมาคาดการณ์ราคาขายได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นลักษณะ (Characteristics) ของการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยภายในห้องชุดประเภทสตูดิโอในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการกำหนดระดับราคา การศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบห้องชุดให้เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตของผู้อยู่และเป็นแนวทางสำหรับการวางแผนการตลาดต่อไป


References


Full Text: pdf