Language : Thai  |   English     

การเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางกายภาพ ของศาสนสถานภายในกรุงรัตนโกสินทร จากแผนที่ประวัติศาสตร พ.ศ. 2430 - 2550

Article


References


Full Text: pdf