หน้าแรก >ผลงานนิสิต > สนุกกับการเขียนภาพสถาปัตยกรรมเรือนจุฬานฤมิต - วริศรา มีศรีกมลกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์


เรือนจุฬานฤมิต - วริศรา มีศรีกมลกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
อัมพวา - วริศรา มีศรีกมลกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาคารจักรพงษ์ - วริศรา มีศรีกมลกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
เรือนภะรตราชา - วรรณวิวัฒน์ รัตนลัมภ์ คณะอักษรศาสตร์
อาคารจักพงษ์ - วรรณวิวัฒน์ รัตนลัมภ์ คณะอักษรศาสตร์
อุทยาน ร.2 - วรรณวิวัฒน์ รัตนลัมภ์ คณะอักษรศาสตร์
อัมพวา - วรรณวิวัฒน์ รัตนลัมภ์ คณะอักษรศาสตร์
อัมพวา - ไพโรจน์ เพียรกิจรุ่งเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาคารจักรพงษ์ - ไพโรจน์ เพียรกิจรุ่งเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์
อุทยานร.2 - ไพโรจน์ เพียรกิจรุ่งเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์
เกาะสีชัง - นายฉัตรชัย บวรธำรงชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
เรือนจุฬานฤมิต - นายฉัตรชัย บวรธำรงชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาคารเทวาลัย - นายฉัตรชัย บวรธำรงชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
เรืแนภะรตราชา - อรชุมา วงศ์ศรีกุล คณะอักษรศาสตร์
บ้านและสวน - อรชุมา วงศ์ศรีกุล คณะอักษรศาสตร์
เกาะสีชัง - อรชุมา วงศ์ศรีกุล คณะอักษรศาสตร์
เกาะสีชัง - อดิเทพ เตชะพานิชวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาคารเทวาลัย - อดิเทพ เตชะพานิชวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เรือนภะรตราชา - อดิเทพ เตชะพานิชวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาคารเทวาลัย - สุชัยรัตน์ ต้องศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เกาะสีชัง - สุชัยรัตน์ ต้องศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เรือนภะรตราชา - สุชัยรัตน์ ต้องศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เกาะสีชัง - ศุภพัฒน์ มหาดไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาคารเทวาลัย - ศุภพัฒน์ มหาดไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์
เรือนภะรตราชา - ศุภพัฒน์ มหาดไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาคารเทวาลัย - วงศกร เอกทัตร คณะครุศาสตร์
เกาะสีชัง - วงศกร เอกทัตร คณะครุศาสตร์
เรือนภะรตราชา - วงศกร เอกทัตร คณะครุศาสตร์
เรือนจุฬานฤมิต - มณฑกานติ์ สุวรรณทรรภ คณะอักษรศาสตร์
อาคารเทวาลัย - มณฑกานติ์ สุวรรณทรรภ คณะอักษรศาสตร์
เกาะสีชัง - เพียงพินิจ เขมฤกษ์อำพล คณะวิทยาศาสตร์
เรือนจุฬานฤมิต - เพียงพินิจ เขมฤกษ์อำพล คณะวิทยาศาสตร์
อาคารเทวาลัย - เพียงพินิจ เขมฤกษ์อำพล คณะวิทยาศาสตร์
อาคารเทวาลัย - พงส์ โฆสานันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เกาะสีชัง - พงส์ โฆสานันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เรือนภะรตราชา - พงส์ โฆสานันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาคารภะรตราชา - ปวีร์ คล่องเวสสะ คณะวิทยาศาสตร์
อาคารเทวาลัย - ปวีร์ คล่องเวสสะ คณะวิทยาศาสตร์
เกาะสีชัง - ปวีร์ คล่องเวสสะ คณะวิทยาศาสตร์
เกาะสีชัง - ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ คณะศิลปกรรม
อาคารเทวาลัย - ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ คณะศิลปกรรม
เรือนภะรตราชา - ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ คณะศิลปกรรม
เกาะสีชัง - บุญยรัตน์ ยศเมธา คณะอักษรศาสตร์
อาคารเทวาลัย - บุญยรัตน์ ยศเมธา คณะอักษรศาสตร์
เรือนภะรตราชา - บุญยรัตน์ ยศเมธา คณะอักษรศาสตร์
เกาะสีชัง - ณัชพล ศิริสวัสดิ์ คณะอักษรศาสตร์
เรือนภะรตราชา - ณัชพล ศิริสวัสดิ์ คณะอักษรศาสตร์
อาคารเทวาลัย - ณัชพล ศิริสวัสดิ์ คณะอักษรศาสตร์
เกาะสีชัง - ชญาภรณ์ พัวพานิช คณะครุศาสตร์
อาคารเทวาลัย - ชญาภรณ์ พัวพานิช คณะครุศาสตร์
เรือนจุฬานฤมิต - ชญาภรณ์ พัวพานิช คณะครุศาสตร์
อาคารเทวาลัย - คณิตา บุญมีเย็น คณะรัฐศาสตร์
เรือนภะรตราชา - คณิตา บุญมีเย็น คณะรัฐศาสตร์
เกาะสีชัง - คณิตา บุญมีเย็น คณะรัฐศาสตร์
อาคารจักรพงษ์ - อมร ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
อัมพวา - อมร ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
อุทยาน ร.2 - อมร ครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
อัมพวา - โสมนัสสา เงินสะอาด คณะอักษรศาสตร์
อาคารจักรพงษ์ - โสมนัสสา เงินสะอาด คณะอักษรศาสตร์
อุทยาน ร.2 - โสมนัสสา เงินสะอาด คณะอักษรศาสตร์
เรือนจุฬานฤมิต - วรฐิติ มโนสร้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์
อุทยาน ร.2 - วรฐิติ มโนสร้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาคารจักรพงษ์ - วรฐิติ มโนสร้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์
อัมพวา - ภูมิ พันธุ์ศักดิ์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อุทยาน ร.2 - ภูมิ พันธุ์ศักดิ์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาคารจักรพงษ์ - ภูมิ พันธุ์ศักดิ์ศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาคารจักรพงษ์ - พิมลพัชร์ ธนุสุทธิยาภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
อุทยาน ร.2 - พิมลพัชร์ ธนุสุทธิยาภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
อัมพวา - พิมลพัชร์ ธนุสุทธิยาภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
อุทยาน ร.2 - พิเชฐ สุขสันต์รุ่งเรือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
อัมพวา - พิเชฐ สุขสันต์รุ่งเรือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
เรือนภะรตราชา - พิเชฐ สุขสันต์รุ่งเรือง คณะศิลปกรรมศาสตร์
อาคารจักรพงษ์ - ปาริฉัตร เลิศนิมิตธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
อุทยาน ร.2 - ปาริฉัตร เลิศนิมิตธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
อัมพวา - ปาริฉัตร เลิศนิมิตธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
อัมพวา - นาวิน ตันธนะเดชา คณะครุศาสตร์
อาคารจักรพงษ์ - นาวิน ตันธนะเดชา คณะครุศาสตร์
อุทยาน ร.2 - นาวิน ตันธนะเดชา คณะครุศาสตร์
อัมพวา - ธัญลักษณ์ อยู่คง คณะอักษรศาสตร์
อุทยาน ร.2 - ธัญลักษณ์ อยู่คง คณะอักษรศาสตร์
อาคารจักรพงษ์ - ธัญลักษณ์ อยู่คง คณะอักษรศาสตร์
อาคารจักรพงษ์ - ทักษิณา โชติมา คณะศิลปกรรมศาสตร์
อุทยานร.2 - ทักษิณา โชติมา คณะศิลปกรรมศาสตร์
อัมพวา - ทักษิณา โชติมา คณะศิลปกรรมศาสตร์
อัมพวา - ชลิดา รักษนาเวศ คณะศิลปกรรมศาสตร์
อุทยาน ร.2 - ชลิดา รักษนาเวศ คณะศิลปกรรมศาสตร์
อาคารจักรพงษ์ - ชลิดา รักษนาเวศ คณะศิลปกรรมศาสตร์
เรือนจุฬานฤมิต - กุลิสรา เลิศพิริยประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์
อัมพวา - กุลิสรา เลิศพิริยประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์
อุทยาน ร.2 - กุลิสรา เลิศพิริยประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์
เรือนจุฬานฤมิต - กรกช พิพัฒนานิตย์ คณะครุศาสตร์
อัมพวา - กรกช พิพัฒนานิตย์ คณะครุศาสตร์
อุทยาน ร.2 - กรกช พิพัฒนานิตย์ คณะครุศาสตร์
เรื่อนจุฬานฤมิต - กร กังวานสุรไกร คณะเศรษฐศาสตร์
อาคารจักรพงษ์ - กร กังวานสุรไกร คณะเศรษฐศาสตร์
อัมพวา - กร กังวานสุรไกร คณะเศรษฐศาสตร์

ความคิดเห็นที่ 1
สวย

ขอบมากอยากเข้าคณะนี้มากๆๆๆๆๆๆๆnumvarn_8@hotmail.com
   น้ำหวานสตรีภูเก็ต [ 22 May 2009 15:05:44 ]

ความคิดเห็นที่ 2
อยากเรียนถาปัดๆๆๆๆๆๆ
   พงษ์ [ 23 May 2009 17:10:42 ]

ความคิดเห็นที่ 3
จะเข้าให้ได้เลย สถาปัตย์ๆ*-*
   yk [ 27 May 2009 09:58:43 ]

ความคิดเห็นที่ 4
HOUSING
   SAYUMPORN [ 28 May 2009 05:28:44 ]

ความคิดเห็นที่ 5
LIKE INTERIOR
   PREM /BARTIME'S [ 28 May 2009 05:36:36 ]

ความคิดเห็นที่ 6
A PICTURE VERY BEAUTIFULL
   SAYUMPORN(PREM)/CLEANNER//BARTIME'S/PATTAYA/FRANCE [ 28 May 2009 05:41:21 ]

ความคิดเห็นที่ 7
ทำไงจะวาดได้ เก่งจัง
   คนเดินทาง [ 28 May 2009 15:02:25 ]

ความคิดเห็นที่ 8
สวยจังอยากเรียนแต่วาดรูปไม่สวย
   ก้อย [ 29 May 2009 11:08:43 ]

ความคิดเห็นที่ 9
สวยอ่ะ

อีก 3 ปีเจอกัน อุวะ555+

เมื่อไหร่จะมีงาน open house อ่ะคะ

โปรดแจ้งที่

kira_number5@hotmail.com ด้วยนะคะ


พลีสสสสสสสสสสส...
   คนอยากเรียนสถาปัต จุฬา [ 31 May 2009 07:21:36 ]

ความคิดเห็นที่ 10
สวยงาม มากมาย ^^~!


นู๋ อยาก เรียน สถาปัต (จุฬาฯ) อะ
   BeN Ja [ 31 May 2009 17:49:53 ]

ความคิดเห็นที่ 11
ปีหน้าจะไปสอบเข้าใครมีอะไรแนะนำก็กรุณาหน่อยนะคราฟ
power_speed1@hotmail.com
^ ^''
   sketdesign [ 01 June 2009 11:20:59 ]

ความคิดเห็นที่ 12
หนูอยากเรียนคณะนี้มากเยยยยย
อาร์ตอะ มากมาย
   dear [ 01 June 2009 17:03:55 ]

ความคิดเห็นที่ 13
อยากเข้านะคับ แต่ไม่รุ้จะเข้าได้ป่าว
   kerker [ 02 June 2009 20:47:44 ]

ความคิดเห็นที่ 14
I MUST HAVE A JOB CLEANING IN INTERIOR
   de prem / Bartime's/pataya [ 04 June 2009 05:31:01 ]

ความคิดเห็นที่ 15
พระเจ้าจอร์จ!!!
หนูจะเข้าสถาปัตย์ให้ได้
แล้วเจอกันเน้อ5555
   ด.ญ.อุดมสุข [ 08 June 2009 17:42:43 ]

ความคิดเห็นที่ 16
เก่งจัง อยากเข้าสถาปัตอ่ะ
ยากมากแน่แน่TT
   prim [ 09 June 2009 20:35:12 ]

ความคิดเห็นที่ 17
เก่งจัง อยากเข้าสถาปัตย์บ้างจัง
   am [ 10 June 2009 11:27:41 ]

ความคิดเห็นที่ 18
อยากเรียนสถาปัตยืมากๆๆๆๆ

แต่วาดรูปไม่ค่อยเก่ง
   Dolphin [ 10 June 2009 12:00:19 ]

ความคิดเห็นที่ 19
ตั้งแต่เรียนมา

อยากวาดเก่งอย่างนี้จัง
   asamii [ 10 June 2009 12:28:05 ]

ความคิดเห็นที่ 20
สถาปัตย์เก่งจัง 555 อยากเข้า
   X-zo ZID อเลน วอคเกอร์ ^^ [ 12 June 2009 21:57:46 ]


แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/Name :
ความคิดเห็น/Message :
 
 
 
 
 
 
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 02-218-4302 โทรสาร 02-218-4303