หน้าแรก > ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มต้นจากการเรียนการสอนทางด้านสถาปัตยกรรม ในวิทยาลัยเพาะช่าง เมื่อปีพุทธศักราช 2473 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีอาจารย์นารถ โพธิประสาท ผู้สำเร็จการศึกษา จากประเทศอังกฤษ เป็นผู้สอน

ในปีพุทธศักราช 2475 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ สั่งการให้เปิดรับนิสิต จำนวน 11 คนเข้าศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังจากมีตามพระราชกฤษฎีกา การจัดวางระเบียบราชการ สำนักงานและกรมในกระทรวงธรรมการนั้น ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 50 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีฐานะเป็นกรม ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2476 ให้สถาปัตยกรรม เป็นแผนกหนึ่งใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีการปรับหลักสูตรใหม่ ขยายระยะเวลาศึกษาเป็น 3 ปี เพื่อให้ ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับอนุปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ต่อมา เมื่อมีพระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2477 แผนกสถาปัตยกรรม ได้รับการยกระดับเป็นแผนกอิสระ ขึ้นตรงต่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร อนุปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นครั้งแรก เป็นนิสิตชาย 9 คน และหญิง 2 คน

ในปีพุทธศักราช 2482 สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้ยกฐานะ แผนกอิสระสถาปัตยกรรม ขึ้นเป็น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมทั้งปรับหลักสูตร เป็น ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มีระยะเวลาศึกษา 5 ปี อีกทั้งแต่งตั้งให้ พระยาประกิตกลศาสตร์ (รุณชิต กาญจนวณิชย์) เป็นคณบดีคนแรก ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลังจากมีฐานะเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แล้ว รัฐบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น บนพื้นที่ว่างบริเวณด้านทิศเหนือของสนามฟุตบอล หน้าหอประชุมมหาวิทยาลัย การก่อสร้างอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2483

ระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา กองกำลังทหารญี่ปุ่นเข้ายึดครอง อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อใช้เป็นที่พักและค่ายฝึก นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงต้องย้ายไปใช้อาคารเรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นการชั่วคราว ระหว่างปีพุทธศักราช 2487 ถึง 2488 อาคารมหาวิทยาลัยถูกยึดครองทั้งหมด ประกอบกับการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรในพระนคร มีผลให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องประกาศหยุดพักการเรียนการสอนชั่วคราว

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าว พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2486 ประกาศให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประกอบด้วย 3 แผนก คือ แผนกสถาปัตยกรรม แผนกศิลปกรรม และแผนกผังเมือง

ในปีพุทธศักราช 2505 หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ติดต่อขอความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยเท็กซัสและมูลนิธิฟูลไบร์ท ช่วยจัดส่งเครื่องมือ และผู้เชี่ยวชาญ มาสนับสนุนการเรียนการสอนในแผนกศิลปกรรม จนสามารถเปิดสอน สาขาศิลปะอุตสาหกรรม โดยรับนิสิตที่จบอนุปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาเรียนต่ออีก 2 ปี จนกระทั่งมีการปรับหลักสูตรนี้อีกครั้ง ในปีพุทธศักราช 2519 เพื่อเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาตั้งแต่ ชั้นปีที่ 1 และมีระยะเวลาการศึกษา 5 ปี โดยให้เรียนร่วมกับนิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 ปีแรก เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต

ในปีเดียวกันนี้ แผนกผังเมือง เริ่มเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยรับบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาสาขาต่าง ๆ มาศึกษาต่อ เป็นระยะเวลา 2 ปี เมื่อเรียนสำเร็จจะได้รับ ปริญญาผังเมืองมหาบัณฑิต

ในปีพุทธศักราช 2521 มีการจัดตั้งภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม และเปิดหลักสูตร ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มีระยะเวลาศึกษา 5 ปี เช่นกัน
พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2522 ประกาศให้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง และ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

ในปีพุทธศักราช 2526 สาขาวิชาเคหการ ที่เดิมเปิดสอน ในหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตนั้น เริ่มเปิดรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สาขาต่าง ๆ มาศึกษาต่อเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อรับปริญญาเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต

อนึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แม้จะมีการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หลายครั้ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอหรือรองรับกิจกรรมการเรียนการสอน และจำนวนนิสิตที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงจัดสรรงบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารสูง 3 ชั้น บริเวณพื้นที่ริมถนนพญาไท ในปีพุทธศักราช 2512 และอาคารของภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม ในปีพุทธศักราช 2527

ในปีพุทธศักราช 2533 มีการจัดตั้ง ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อเปิดรับนิสิต เข้าศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 โดยให้เรียนรวมกับนิสิตภาคสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 ปี จบแล้วได้ ปริญญาสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการเปิด หลักสูตรใหม่และจำนวนนิสิตที่เพิ่มขึ้นนั้น ในปีพุทธศักราช 2533 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่สูง 10 ชั้น และอาคาร 5 ชั้นอีกหลังหนึ่งสำหรับ ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม

ในปีพุทธศักราช 2538 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาสถาปัตยกรรม และหลักสูตรปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมไทย ภาควิชาเคหการ เปิดรับนิสิตบัณฑิตเข้าศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง เริ่มเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีพุทธศักราช 2547

ปีพุทธศักราช 2550 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เปิดรับนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม INDA เป็นหลักสูตรนานาชาติ และเปิดรับนิสิตภาคนอกเวลาราชการ ในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม สำหรับปีพุทธศักราช 2552 ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม จะเริ่มเปิดรับนิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ COMMDE เป็นรุ่นแรก

 
 
 
 
 
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 02-218-4302 โทรสาร 02-218-4303