Language : Thai  |   English     


ประกาศรับผลงานวิชาการ 
ด้านการออกแบบ สถาปัตยกรรม และศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง 
ของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
และผู้สนใจทั่วไป

ตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาระศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฉบับที่ 1 - 4 ปี พ.ศ. 2561 

เปิดรับผลงานตลอดปี 
โดยมีค่าลงทะเบียนการสมัคร จำนวนเงิน 1,000 บาท

บับที่ 1  เผยแพร่ เดือน เมษายน 2561  (รับต้นฉบับภายใน 15 มีนาคม'61)
แจ้งหนังสือตอบรับ ต้นเดือน เมษายน

ฉบับที่ 2  เผยแพร่ เดือน กรกฎาคม 2561  (รับต้นฉบับภายใน 15 พฤษภาคม'61)
แจ้งหนังสือตอบรับ ต้นเดือน กรกฎาคม 

ฉบับที่ 3  เผยแพร่ เดือน ตุลาคม 2561 (รับต้นฉบับภายใน  3 สิงหาคม'61)
แจ้งหนังสือตอบรับ ต้นเดือน ตุลาคม 

ฉบับที่ 4  เผยแพร่ เดือน ธันวาคม 2561 (รับต้นฉบับภายใน  5ตุลาคม'61)
แจ้งหนังสือตอบรับ ต้นเดือน ธันวาคม 


Download แบบฟอร์มต่างๆ 
  (ให้แนบส่งแบบฟอร์มเป็นไฟล์นามสกุล .jpg พร้อมบทความฉบับสมบูรณ์)
  • Template Sarasatr61
  • แบบแสดงความจำนงเสนอบทความ WORD  PDF
  • แบบฟอร์มขอส่งบทความเพื่อเผยแพร่วิทยานิพนธ์    WORD   PDF