Language : Thai  |   English     การพิจารณาบทความ  กองบรรณาธิการจะรับพิจารณาบทความที่พิมพ์ถูกต้องตามรูปแบบและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นซึ่งบทความที่จะเผยแพร่ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กองบรรณาธิการจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรงตามสาขาพิจารณาบทความ และผู้นำเสนอจะต้องปรับปรุงแก้ไขบทความให้ครบถ้วน และส่งกลับให้กองบรรณาธิการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด


การพิจารณาผลงาน  กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการดังนี้

1.   พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะเผยแพร่ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์

2.   พิจารณาตัดสิทธิ์การเผยแพร่ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่รูปแบบของบทคัดย่อ บทความวิจัย ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด รวมทั้งไม่มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

3.   การพิจารณาคัดเลือกผลงาน โดยกองบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด


รูปแบบการจัดเตรียมบทความ

1. บทคัดย่อ  ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้   

1)   ชื่อเรื่องภาษาไทย

2)   ชื่อผู้เสนอผลงาน :                       

2.1)   อาจารย์และบุคคลทั่วไป :  ระบุชื่อ ตำแหน่ง และสถานที่ทำงานปัจจุบัน                

2.2)   วิทยานิพนธ์ : ระบุชื่อ หลักสูตร สาขาวิชา  ภาควิชา  คณะ  มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ พร้อมทั้งชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

3)  คำสำคัญ  ไม่น้อยกว่า 5 คำ


2.เอกสารต้นฉบับผลงาน  จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมบทคัดย่อ โดยขึ้นหน้าใหม่ไม่รวมอยู่ในบทคัดย่อ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1)   ชื่อเรื่องภาษาไทย 

2)   ชื่อผู้เสนอผลงาน :                      

2.1)   อาจารย์และบุคคลทั่วไป :  ระบุชื่อ ตำแหน่ง และสถานที่ทำงานปัจจุบัน  

2.2)   วิทยานิพนธ์ : ระบุชื่อ หลักสูตร สาขาวิชา  ภาควิชา  คณะ  มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ พร้อมทั้งชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

3)   คำสำคัญ  ไม่น้อยกว่า 5 คำ 

4)   เนื้อเรื่อง ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล บทสรุป และ ข้อเสนอแนะ

5)   เอกสารอ้างอิง 

6)   รูปภาพ แผนภูมิ ตารางประกอบหรืออื่น ๆ (ถ้ามี ต้องมีหมายเลขกำกับในบทความ อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน และไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ใช้รูปภาพสีหรือขาว – ดำ ที่มีความชัดเจน ตารางให้ระบุชื่อตารางไว้เหนือตาราง รูปภาพให้ระบุชื่อหรือคำอธิบายไว้ใต้ภาพ โดยเรียงลำดับหรือหมายเลข ปีที่อ้างอิง ในบทความ


รูปแบบการจัดพิมพ์บทความ

  • พิมพ์ผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 ตัวอักษรใช้รูปแบบ TH Sarabun New (normal) ขนาด 15 point
  • กำหนดระยะขอบการพิมพ์ห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว เท่ากันทุกด้าน
  • ย่อหน้าห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1 แท็บ (Tab) 0.5 นิ้ว
  • ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 เท่า
การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม      คลิก