Language : Thai  |   English     การพิจารณาบทความ  

                    คณะกรรมการฯจะรับพิจารณาบทความที่พิมพ์ถูกต้องตามรูปแบบและส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งบทความที่จะนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรงตามสาขาพิจารณาบทความ และผู้นำเสนอจะต้องปรับปรุงแก้ไขบทความให้ครบถ้วน และส่งกลับให้คณะกรรมการฯดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด


การพิจารณาผลงาน  

                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการดังนี้

                     1.   พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมและที่จะรวบรวมเป็น Proceedings

                     2.   พิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม กรณีที่รูปแบบของบทคัดย่อ บทความวิจัย ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด รวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

                     3.   การพิจารณาคัดเลือกผลงาน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด


รูปแบบการจัดเตรียมบทความ

  บทคัดย่อ    ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

                       -    ชื่อเรื่องภาษาไทย

                       -    ชื่อผู้เสนอผลงาน :                             

                            -    คณาจารย์และบุคคลทั่วไป :  ระบุชื่อ ตำแหน่ง และสถานที่ทำงานปัจจุบัน

                            -    วิทยานิพนธ์ : ระบุชื่อ หลักสูตร สาขาวิชา  ภาควิชา  คณะ  มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ พร้อมทั้งชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

                       -    คำสำคัญ  ไม่น้อยกว่า 5 คำ


เอกสารต้นฉบับผลงาน  จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมบทคัดย่อ ขึ้นหน้าใหม่ไม่รวมอยู่ในบทคัดย่อ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

                       -    ชื่อเรื่องภาษาไทย

                       -    ชื่อผู้เสนอผลงาน :                             

                            -    คณาจารย์และบุคคลทั่วไป :  ระบุชื่อ ตำแหน่ง และสถานที่ทำงานปัจจุบัน

                            -    วิทยานิพนธ์ : ระบุชื่อ หลักสูตร สาขาวิชา  ภาควิชา  คณะ  มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ พร้อมทั้งชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

                       -    คำสำคัญ  ไม่น้อยกว่า 5 คำ

           -    เนื้อเรื่อง ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล บทสรุป และข้อเสนอแนะ

           -    เอกสารอ้างอิง 

           -    รูปภาพ แผนภูมิ ตารางประกอบหรืออื่นๆ (ถ้ามี ต้องมีหมายเลขกำกับในบทความ อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน และไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ใช้รูปภาพสีหรือขาว – ดำ ที่มีความชัดเจน ตารางให้ระบุชื่อตารางไว้เหนือตาราง รูปภาพให้ระบุชื่อหรือคำอธิบายไว้ใต้ภาพ โดยเรียงลำดับหรือหมายเลข ปีที่อ้างอิง ในบทความ

รูปแบบการจัดพิมพ์บทความ

      -     พิมพ์ผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 ตัวอักษรใช้รูปแบบ TH SarabunPSK (normal) ขนาด 15 point

      -     กำหนดระยะขอบการพิมพ์ห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว เท่ากันทุกด้าน

      -     ย่อหน้าห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1 แท็บ (Tab) 0.5 นิ้ว

      -     ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 เท่า