ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะฯ (สกอ.)
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณบดี (KPI.)
การจัดทำผลผลิตและเป้าหมายตัวชี้วัด (SDA.)