EN | TH


ผศ. พิม สุทธิคำ ได้รับเลือกในตำแหน่ง Council Member ของสมาคม The International Academy of Ceramics (IAC)

การเลือกตั้ง Council Member ในตำแหน่งตัวแทนภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และอินเดีย ซึ่งผ่านการลงคะแนนในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2561 มีผู้ได้รับการเสนอชื่อสองคนคือ พิม สุทธิคำ และ มาดวี สุบรามาเนียนพิม สุทธิคำ ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนร้อยละ 62.4 จึงได้รับตำแหน่งตัวแทนภูมิภาคเอเชียอาคเนย์แล

URBAN LIVING FEATURES

วันที่  20-23 กันยายน 2561           นิทรรศการแสดงผลงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู ...

คณาจารย์และนักศึกษาจาก Department of Architecture and Building Engineering, Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น มาร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กับคณาจารย์ และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่  15-22 กันยายน 2561           นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กับนักศึกษาและคณาจารย์จาก Depar ...

ผู้แทนจาก Faculty of Architecture, KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN ประเทศเบลเยียม ร่วมหารือแนวทางกิจกรรมทางวิชาการกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่  20 กันยายน 2561           คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจ ...

งานเปิดบ้านเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย ปี พ.ศ.2561

15 กันยายน 2561 เนื่องในโอกาสครบรอบวาระ 150 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เบลเยี่ยม Belgian Ambassador Residence จึงจัดงานเปิดบ้านพักของเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทยเพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าชม ในการ ...