EN | TH


การประชุมวิชาการ การวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2560 (Urban and Regional Planning Academic Symposium 2017)

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560         ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับภาคีสมาชิกทางวิชาการ 7 แห่ง และโดยความสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ได้จัดการประชุมวิชาการ การวางแผนภาคและเมือง ประจำ

การนำเสนอผลงานออกแบบของนิสิตชั้นปีที่ 2 รายวิชา 2501218 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 โครงการ “ศูนย์คนเมืองบางลำพู” (Banglamphu Civic Center)

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โครงการ “ศูนย์คนเมืองบางลำพู” (Banglamphu Civic Center) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝนการออกแบบอาคารที่จะใช้เป็นพื้นที่ส่งเสริมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และประ ...

นิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SPSC)

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560นิสิตภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง รุ่นที่ 6

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560           รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์  กาญจนัษฐิติ  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ ...

งานบรรยายพิเศษ CommDe Talk Series: Synesthetic Art-Science

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) CommDeคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดงานบรรยายพิเศษ CommDe ...