EN | TH


โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่  22-26 มกราคม พ.ศ. 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวได้สานต่อโครงการความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบัน ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทั้งนิสิตและอาจารย์มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอ

โครงการเสวนา New Urban Agenda 2010s HOUSING AT THE CENTRE : กรณีศึกษา พื้นที่คลองเตย กรุงเทพมหานคร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561           ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัทกรุงเทพพัฒนาเ ...

Design For Asia Awards 2017

วันที่  7  ธันวาคม 2560           “The Wine, Ayutthaya ซึ่งออกแบบโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม เปรมธาดา อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ ...

The LafargeHolcim Awards Asia Pacific 2017

วันที่  23 พฤศจิกายน 2560           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเสริม เปรมธาดา อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา ...

โครงการนิทรรศการ Future Tapped ใน Bangkok Design Week 2018

วันที่ 18 ม.ค. – 18 ก.พ. 2561          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศา ...