EN | TH


โครงการประกวดแบบผนังอาคารบริเวณคอร์ทอาคารศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมกายภาพสู่สังคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 7 มกราคม 2562                คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เชิญชวนนิสิตร่วมออกแบบผนังอาคารบริเวณคอร์ทอาคารศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมกายภาพสู่สังคม ขนาดพื้นที่ 44.1 ตารางเมตร โดยใช้วัสดุกระจกและไฟเบอร์ซีเม

ปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโท ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และภาควิชาเคหการ

วันที่ 4-5 มกราคม 2562                ด้วย ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคนอกเวลา) หลักสูตรวิทยา ...

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 14 ธันวาคม 2561                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรพร สุวรรณนคร ปฏิบัติการแทนคณบดีด้านกิจการนิสิต, อาจารย์พิมพ์พร ไชยพ ...

การประชุมแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็น แผนงานวิจัย การจัดการความรู้ด้านมานุษยวิทยาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ระยะที่ 1

วันที่ 27 ธันวาคม 2561                สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) ได้อนุมัติทุนวิจัยให้แก่ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกร ...

การประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 : ตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

วันที่ 21 ธันวาคม 2561                ตามที่ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, คณะสถาปัต ...