EN | TH


นิทรรศการจัดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต ปีการศึกษา 2559

วันที่ 19 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน และภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต ปีการศึกษา 2559  ณ ห้อง Living Room 2 ชั้น 4  ศูนย์การค้าสยาม ดิสคัฟเ

งานสัปดาห์จุฬาฯ อาเซียน ครั้งที่ 6 (Sixth Chula ASEAN Week) : ก้าวต่อไปของอาเซียนในโลกที่เปลี่ยนแปลง และงานเสวนาประชาคมอาเซียนของรัฐสภา ครั้งที่ 3 (Third Parliamentary ASEAN Community Forum)

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560           รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  วัฒนสินธุ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญ์  เจียรมณีโชติชัยร่วมเสวนาทาง ...

เอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย ร่วมงาน โครงการ International Summer School and Student Exchange with KULeuven คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560           ด้วยหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ...

โครงการสัมมนาคณาจารย์เตรียมความพร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงแรม โซ โซฟีเทล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาคณาจารย์เตรียมความพร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0  ณ โรงแรม โซ โซฟีเทล หัวหิน  จังหวั ...

โครงการสัมมนาคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาคณาจารย์ ณ ห้องวิมานสุริยา  โรงแรมดุสิตธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์รับทราบและแสดงควา ...