EN | TH


IFLA APR 2017 International Student Competition

วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2560          บัณฑิตจากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนะประกวดแบบงาน IFLA APR 2017 International Student Competition ซึ่งจัดขึ้นที่ กรุงเทพมหานคร ช่วงวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2560 โดย1. &n

โครงการเสวนาวิชาการสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560          เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกซึ่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงได้จัดให้มีการเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “สถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ รัชกาลที่ ๙” ผลงานการ ...

นิสิตผู้ได้รับทุนจากบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560           นางสาวสุนิศา ตันกุลธร นิสิตชั้นปีที่ 3 เลขประจำตัวนิสิต 583 462 8025 ได้รับคัดเลือกจากภาควิชาการวางแผนภาคแล ...

VC Fabric Young Designer Contest

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560           VC Fabric Young Designer contest เป็นการประกวดออกแบบตกแต่งภายในห้องชุดคอนโดหรูของนักศึกษารุ่นใหม่ ที่มีใจรั ...

Asia young designer Award

วันที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560           นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนะการประกวดแบบ Asia young designer Award จ ...