EN | TH


โครงการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อให้ความสามารถทางด้านวิชาการและการวิจัยโดยบุคลากรของคณะยังคงสามารถเป็นที่อ้างอิงได้อย่างกว้างทั้งในด้านวิชาชีพและวงวิชาการต่อ ๆ ไป และเพื่อให้คณาจารย์ทั้งเก่าและใหม่จากภาควิชาต่าง ๆ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสรับความรู้จากคณาจารย์อาวุโสของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งจะส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นเป็นคลังความรู้สำหรับอ้างอิงหรือต่อยอดทั้งทางด้านวิชาการและการวิจัยซึ่งนับว่ามีความสำคัญต่อชื่อเสียงของคณะในระยะต่อไปเป็นอย่างยิ่ง


1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสรรค์ ต่อสุวรรณ บรรยายในงานประชุมวิชาการสาระศาสตร์ ครั้งที่ 21/2559 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต นิตยะ และ อาจารย์ ดร.เสวกชัย บรรยายในงานประชุมวิชาการสาระศาสตร์ ครั้งที่ 21/2559 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

3. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย บรรยายพิเศษ องค์ความรู้สถาปัตยกรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะ และ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 17 มีนาคม 2560

4. อาจารย์ขวัญสรวง อติโพธิ บรรยายพิเศษ องค์ความรู้สถาปัตยกรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะ และ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 3 เมษายน 2560

5. ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ บรรยายพิเศษ องค์ความรู้สถาปัตยกรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะ และ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 18 เมษายน 2560

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชัย ชลประเสริฐ บรรยายพิเศษ องค์ความรู้สถาปัตยกรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะ และ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

7. รองศาสตราจารย์ ไตรรัตน์ จารุทัศน์ บรรยายในงานประชุมวิชาการสาระศาสตร์ ครั้งที่ 22/2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

8. Strategic Design: A Discussion with Marco Steinberg March 9, 2017 at Room 211 Faculty of Architecture Chulalongkorn University

9.1 SERVICE DESIGNFrom Health Series to Football Rituals, Ted Matthews, The Oslo School of Architecture and Design (AHO) 8 November 2017 18:00 - 20:00 Faculty of Architecture

9.2 การออกแบบบริการ: จากกรณีศึกษาการออกแบบบริการด้านสุขภาพสู่พิธีกรรมทางฟุตบอล วันที่ พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00-20.00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภาษาไทย)


การจัดการความรู้ ชุด อาหารสมองคนเมือง ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิ๊กที่นี่