EN | THโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ บทความวิจัย และการเขียนวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา


วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ  อาจารย์จากสถาบันภาษาไทยสิรินธร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 40 คน เป็นครั้งที่สาม สำหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ บทความวิจัย และการเขียนวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ  ตลอดจนมีเทคนิคการเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์  บทความวิจัย และการเขียนเค้าโครงการวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่ดี  เพื่อให้การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีมาตรฐาน และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ   ณ ห้อง 214   เวลา  17.00 – 21.00 น. 

 

 

 

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts