EN | THโครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

โครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

โดยความร่วมมือทางวิชาการของ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระหว่างวันที่ 19 – 26 กรกฎาคม 2560

ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-----------------------------------------------------------------------------------

หลักการและเหตุผล                                                                                                                           

นอกเหนือจากภารกิจหลักในการผลิตสถาปนิกและนักออกแบบสาขาต่างๆ ที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ประเทศชาติแล้ว การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งในการสนับสนุนคณาจารย์ให้มีเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานออกแบบ ดังนั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงกำหนดจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 19 – 26 กรกฎาคม 2560 โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าและการเผยแพร่ของศาสตร์ไปในมิติต่างๆ ซึ่งจักเป็นประโยชน์แก่วงวิชาการ วิชาชีพ และเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาประเทศต่อไป


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานการออกแบบของคณาจารย์ประจำที่สอนวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย 

2. เพื่อสร้างพันธมิตรทางวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง

3. เพื่อรองรับการเผยแพร่ผลงานการออกแบบของคณาจารย์ในลักษณะอื่นเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้ตรงตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 


กลุ่มเป้าหมาย

1. คณาจารย์ที่ต้องการนำเสนอผลงานออกแบบสร้างสรรค์ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

2. คณาจารย์ที่สอนด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง


กิจกรรมของโครงการ

  1. จัดให้มีการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/ระดับนานาชาติ ของแต่ละมหาวิทยาลัย จำนวนมหาวิทยาลัยละ 1 ท่าน

2. จัดให้มีการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละมหาวิทยาลัย จำนวนมหาวิทยาลัยละ 1 ท่าน

  3. ผู้เสนอผลงานนำเสนอผลงานของตนเอง 

  4. จัดแสดงนิทรรศการบริเวณห้องนิทรรศการหมุนเวียน พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


กำหนดการดำเนินงาน

  1. ส่งผลงานออกแบบพร้อมสูจิบัตร         ตั้งแต่บัดนี้ – 7 มิถุนายน 2560

2. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน 8 – 30 มิถุนายน 2560

3. ผู้เสนอผลงานแก้ไขปรับปรุง 1 – 7 กรกฎาคม 2560 

4. จัดทำรูปเล่มสูจิบัตร         8 – 15 กรกฎาคม 2560

5. พิธีเปิดนิทรรศการ/บรรยาย         19 กรกฎาคม 2560   เวลา 13.30 – 18.00 น.

6. จัดแสดงนิทรรศการ         19 – 26 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30 – 18.00 น.


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

    คณาจารย์สามารถนำผลงานออกแบบสร้างสรรค์ที่จัดทำเป็นสูจิบัตรไปขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ และเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ผลิตผลงานออกแบบให้มากขึ้น เพื่อความก้าวหน้าแห่งตนและความก้าวหน้าแห่งศาสตร์ทั้งต่อแวดวงวิชาการและการปฏิบัติวิชาชีพ


รายละเอียดในการส่งผลงาน และกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้ดังนี้


กำหนดการ นิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1


ข้อกำหนดการส่งผลงานที่ผ่านการพิจารณา


Template ผลงานที่ผ่านการพิจารณา ขนาด A1 ***new***