EN | THโครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

โครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

โดยความร่วมมือทางวิชาการของ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระหว่างวันที่ 17 – 31 กรกฎาคม 2560

ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-----------------------------------------------------------------------------------

หลักการและเหตุผล                                                                                                                           

นอกเหนือจากภารกิจหลักในการผลิตสถาปนิกและนักออกแบบสาขาต่างๆ ที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ประเทศชาติแล้ว การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งในการสนับสนุนคณาจารย์ให้มีเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานออกแบบ ดังนั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงกำหนดจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 17 – 31 กรกฎาคม 2560 โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าและการเผยแพร่ของศาสตร์ไปในมิติต่างๆ ซึ่งจักเป็นประโยชน์แก่วงวิชาการ วิชาชีพ และเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาประเทศต่อไป


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานการออกแบบของคณาจารย์ประจำที่สอนวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย 

2. เพื่อสร้างพันธมิตรทางวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง

3. เพื่อรองรับการเผยแพร่ผลงานการออกแบบของคณาจารย์ในลักษณะอื่นเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้ตรงตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 


กลุ่มเป้าหมาย

1. คณาจารย์ที่ต้องการนำเสนอผลงานออกแบบสร้างสรรค์ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

2. คณาจารย์ที่สอนด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง


กิจกรรมของโครงการ

  1. จัดให้มีการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/ระดับนานาชาติ ของแต่ละมหาวิทยาลัย จำนวนมหาวิทยาลัยละ 1 ท่าน

2. จัดให้มีการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละมหาวิทยาลัย จำนวนมหาวิทยาลัยละ 1 ท่าน

  3. ผู้เสนอผลงานนำเสนอผลงานของตนเอง 

  4. จัดแสดงนิทรรศการบริเวณห้องนิทรรศการหมุนเวียน พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


กำหนดการดำเนินงาน

  1. ส่งผลงานออกแบบพร้อมสูจิบัตร ตั้งแต่บัดนี้ – 7 มิถุนายน 2560

2. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน 8 – 30 มิถุนายน 2560

3. ผู้เสนอผลงานแก้ไขปรับปรุง 1 – 7 กรกฎาคม 2560 

4. จัดทำรูปเล่มสูจิบัตร 8 – 15 กรกฎาคม 2560

5. พิธีเปิดนิทรรศการ/บรรยาย 17 กรกฎาคม 2560   เวลา 13.30 – 18.00 น.

6. จัดแสดงนิทรรศการ 17 – 31 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30 – 18.00 น.


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

    คณาจารย์สามารถนำผลงานออกแบบสร้างสรรค์ที่จัดทำเป็นสูจิบัตรไปขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ และเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ผลิตผลงานออกแบบให้มากขึ้น เพื่อความก้าวหน้าแห่งตนและความก้าวหน้าแห่งศาสตร์ทั้งต่อแวดวงวิชาการและการปฏิบัติวิชาชีพ


รายละเอียดในการส่งผลงาน


1.  อธิบายรายละเอียดลงในสูจิบัตร ขนาด A3 แนวตั้ง ตามหัวข้อดังต่อไปนี้  

  1.1  ชื่อผู้เสนอผลงาน 

  1.2  ตำแหน่งผู้เสนอผลงาน 

  1.3  หน่วยงานต้นสังกัด 

  1.4 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ

  1. โครงการ
   1. ชื่อโครงการ
   2. ประเภทของโครงการ
   3. สถานที่ตั้ง
  2. สถาปนิก/นักออกแบบ
   1. รายชื่อสถาปนิก/นักออกแบบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
   2. ส่วนงานที่ผู้เสนอแบบรับผิดชอบ
  3. เจ้าของโครงการ
  4. วิศวกร/ที่ปรึกษาโครงการ (ถ้ามี)
  5. ผู้ก่อสร้าง/ผู้รับเหมาก่อสร้าง
  6. วันที่โครงการแล้วเสร็จ

  1.5  ข้อมูลการออกแบบโครงการ

  1. ที่มาของโครงการ/ความสำคัญของโครงการ
  2. จุดประสงค์ของโครงการ
  3. แผนที่ตั้งโครงการ
  4. การวิเคราะห์ปัญหา ข้อจำกัดในการออกแบบ
  5. แนวความคิดในการออกแบบ
  6. การพัฒนาแบบร่าง (มีแบบร่างประกอบ)
  7. การประยุกต์ใช้แนวความคิดในการออกแบบส่วนต่าง ๆ ของโครงการ

  1.6  ข้อมูลผลงานออกแบบ

  1. แบบเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น ผังบริเวณ ผังพื้น รูปตัด รูปด้าน ทัศนียภาพ แบบนำเสนอ ฯลฯ

  1.7  ข้อมูลหลังการออกแบบ

  1. การประเมินงานออกแบบ
  2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการออกแบบ
  3. สรุปผลการออกแบบ/การต่อยอดประยุกต์ใช้ในอนาคต
  4. ปัญหาข้อจำกัดและแนวทางแก้ไข

2.  ออกแบบผลงาน ลงบนกระดาษ ขนาด A1 แนวตั้ง จำนวน 2 แผ่น โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามtemplate ที่กำหนด  


3.  ส่งผลงานที่ ห้อง 103 นางสาวณัฐฐ์ฐานุช  อินสอนต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย