EN | THการเข้าร่วมเป็น Commentator ในการนำเสนอผลงาน นักศึกษาระดับปริญญาโท โปรแกรมนานาชาติ Integrated Sustainable Urban Design

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  กุลศรีสมบัติ  ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง 

ได้รับเชิญจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) ให้เข้าร่วมเป็น commentator ในการนำเสนอผลงานขั้นสุดท้ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท โปรแกรมนานาชาติ Integrated Sustainable Urban Design ที่ได้ทำการศึกษาพื้นที่เมือง จำนวน 5 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร (เกาะรัตนโกสินทร์, สวนหลวง-สามย่าน, พร้อมพงษ์-สุขุมวิท, สถานีแม่น้ำ, สถานีลาดกระบัง) เพื่อเสนอแนวทางในการฟื้นฟูเมืองให้เกิดความยั่งยืน โดยการเพิ่มความหนาแน่นอย่างมีคุณภาพ (high urban density with quality)  โดยในการนำเสนอครั้งนี้ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก Urban Redevelopment Authority (URA), Housing Development Board (HDB), Électricité de France (EDF), และคณาจารย์จาก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ NUS เข้าร่วมในการให้ความเห็นด้วย

อนึ่ง Integrated Sustainable Urban Design Workshop in Bangkok จัดครั้งแรกที่กรุงเทพฯ โดยความร่วมมือจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ, ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง, ศูนย์ออกแบบ

และพัฒนาเมือง, EDF และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ NUS

 

 

 

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts