EN | THหลากหลายวิถีสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 3

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

"หลากหลายวิถีสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 3"

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10:00 - 16:00 น.

ณ ห้องประชุมแสงอรุณ (116)

พบกับวิทยากรรับเชิญ

ศาสตราจารย​์ ดร. วีระ อินพันทัง

ศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์

ศาสตราจารย์ ดร. ธาดา สุทธิธรรม

ศาสตราจารย์ ดร. เสริชย์ โชติพานิช


*โครงการอบรมสำหรับบุคคลทั่วไปที่มิได้ประกาศใน Official website ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มิได้เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-218-4348