EN | THการประชุมวิชาการ การวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2560 (Urban and Regional Planning Academic Symposium 2017)

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 

        ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับภาคีสมาชิกทางวิชาการ 7 แห่ง และโดยความสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ได้จัดการประชุมวิชาการ การวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2560 หัวข้อเรื่อง “เมืองนวัตกรรม”(Urban and Regional Planning Academic Symposium (URPAS) 2017: Innovation City)ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาในช่วงเช้า มีการจัดปาฐกถาพิเศษและเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ "ย่าน เมือง และแนวระเบียงนวัตกรรม" และ "ย่านและเมืองนวัตกรรมกับประเทศไทย 4.0" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ทิณพงษ์ (ประธานกรรมการ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ และประธานกรรมการบริหาร สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ) รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)) และ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)) และมี อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย อาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ ภายหลังการเสวนาโดยวิทยากรบนเวที ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ซักถามหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อเสวนา ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจแสดงความคิดเห็นและร่วมอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง

        กิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอบทความวิชาการจากนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และ นักวิชาการ จากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ โดยมีการแบ่งกลุ่มหัวข้อนำเสนอแยกเป็นห้องต่างๆ 4 ห้อง ใน 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) การพัฒนาเศรษฐกิจของภาคและเมือง และนวัตกรรม  2) การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขนส่ง  3) การจัดการเมืองและภัยพิบัติ  4) การวางแผนและจัดการเมือง  และ 5) การวางแผนและจัดการพื้นที่ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวทั้งนี้ ผู้นำเสนอบทความและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายในหัวข้อต่างๆ ตามกลุ่มที่ตนได้เข้าร่วมฟังและนำเสนอบทความ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของบทความวิชาการที่จะได้รับคำแนะนำเพื่อไปปรับปรุงหรือพัฒนางานวิจัยของตนให้ดียิ่งขึ้น

        การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัยด้านการวางแผนภาคและเมือง การออกแบบชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม และเป็นเวทีนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการและนักปฏิบัติจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สามารถเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ แนวทางการปฏิบัติ และบูรณาการความรู้ด้านการวางแผนภาคและเมือง การพัฒนาเมือง การวางแผน ชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม และสาขาที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

 

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts