EN | THงานประชุมวิชาการสาระศาสตร์ 2560 “วิชาการประสานวิชาชีพ” ครั้งที่ 22

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 

          รองศาสตราจารย์ ดร.นวณัฐ โอศิริ รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการสาระศาสตร์ 2560 “วิชาการประสานวิชาชีพ”ครั้งที่ 22  ณ ห้องประชุมอาจารย์ นารถ โพธิประสาท (211) ในการนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ยังได้รับเกียรติจาก คุณ อธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และ กรรมการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทสถาปนิกในการออกแบบโครงการอสังหาริมทรัพย์ : มุมมองนักพัฒนาโครงการ” ในช่วงเช้าและ รองศาสตราจารย์ ไตรรัตน์ จารุทัศน์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การออกแบบที่อยู่อาศัยสำหรับ Aging Society” ในช่วงบ่าย

          การจัดประชุมวิชาการสาระศาสตร์ เป็นการประชุมวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 22 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยในปีนี้มีผู้ส่งบทความวิชาการเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 80 เรื่อง เป็นบทความจากอาจารย์ 2 เรื่อง บทความระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 72 เรื่อง และบทความระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอื่น จำนวน 6 เรื่องการจัดประชุมวิชาการสาระศาสตร์ครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด วิชาการประสานวิชาชีพซึ่งเป็นแนวคิดที่ส่งเสริมให้ผู้ที่ปฏิบัติวิชาชีพหรืออยู่ในแวดวงวิชาชีพ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และส่งเสริมแนวทางในการนำวิชาการไปประยุกต์ใช้ได้จริงนอกเหนือจากการนำเสนอผลงานบนเวทีการประชุมวิชาการแล้ว การจัดประชุมวิชาการสาระศาสตร์ยังเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆ สามารถนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับสถาปัตยกรรม หรือผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสาขาวิชาต่างๆ มาจัดแสดงผลงาน บริเวณโถงแสงอรุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยจัดแสดงเป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2560

 

 

 

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts