EN | THโครงการสัมมนาคณาจารย์เตรียมความพร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงแรม โซ โซฟีเทล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาคณาจารย์

เตรียมความพร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0  ณ โรงแรม โซ โซฟีเทล หัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน  และคณาจารย์ได้มีความรู้

ความเข้าใจในข้อบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงคณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ

ขั้นตอนกระบวนการทำงาน ภายใต้ระเบียบใหม่ๆ และนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้  

ทั้งนี้ มีคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ท่าน  

 

 

 

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts