EN | THการศึกษาดูงาน ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

วันที่ 17-20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

          รองศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. ปิยลดา ทวีปรังษีพร หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์, รองศาสตราจารย์ นาวาโท ไตรวัฒน์ วิรยศิริ, ผศ.ดร. รชพร ชูช่วย, ผศ. กวีไกร ศรีหิรัญ, อาจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข, อาจารย์พิเศษ วิกรม เหล่าวิสุทธิชัย และนิสิต 22 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2560 ตามโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน ในรายวิชา 2501517 การออกแบบสถาปัตยกรรม 8 เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ กายภาพ ข้อกฎหมาย รวมถึงข้อกำหนดในการออกแบบอาคารของกลุ่มประเทศอาเซียน และนำมาใช้ในการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม

 

          ในการนี้ คณาจารย์และนิสิตได้เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ และได้เยี่ยมชม Lotte Center Hanoi, Nanoco Showroom, นิทรรศการผังเมืองฮานอย และพิพิธภัณฑ์ฮานอย เพื่อศึกษาสถาปัตยกรรมในกรุงฮานอย

 

          พร้อมกันนี้ คณาจารย์และนิสิตได้เข้าเยี่ยม Hanoi Architectural University (HAU) เพื่อรับฟังบรรยายจากคณาจารย์ แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับตัวแทนนักศึกษา และเจรจาความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Hanoi Architectural University สำหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และวางแผนกิจกรรมร่วมกันในอนาคต

 

 

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts