EN | THโครงการ The 2017 DRIA International Open Competition

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

          นายภัคเกษม ธงชัย เลขประจำตัวนิสิต 5534427925 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล Honorable Mention (The ten Finalist) จากการประกวดแบบ ในโครงการ The 2017 DRIA International Open Competition ของ National University of

Singapore Department of Architecture ซึ่งมีจุดประสงค์ในการกระตุ้น แนวความคิดในด้านการจัดการน้ำ

ในหลายรูปแบบตั้งแต่ การวางผังเมือง การออกแบบเมือง สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ เทคโนโลยีอาคาร หรือ

การออกแบบอุตสาหกรรม เพื่อที่จะแก้ไขปัญหา ความแห้งแล้ง และการขาดแคลนน้ำ โดยจะออกแบบในเมือง ย่าน และชุมชนต่างๆ ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับประเทศ ไซต์ พื้นที่ใกล้เคียง โปรแกรม หรือขนาดโครงการ สามารถมุ่งเน้นไปที่เมืองใดๆ ในโลก ในสถานที่ในเมืองที่เฉพาะเจาะจงหรืออาจเป็นแนวคิดทั่วไปหรือการออกแบบโดยไม่มีไซต์ใดไซต์หนึ่งได้

http://designingresilience.com/opencompetition/open-competition  http://designingreslilience.com/opencompetition/awards

          งานประกวด : The 2017 DRIA International Open Competition จัดโดย National University of Singapore Department of Architecture ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์

 

 

 

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts