EN | THพิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษาแก่นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่  22 สิงหาคม 2560

 

คุณปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ให้เกียรติร่วมพิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมรับมอบของที่ระลึกจากท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชา แสงสายัณห์ ประธานสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยและตัวแทนนิสิต ชั้นปีที่ 2 ได้แก่ นายสิรวิชญ์ ศิริชัยพันธ์ และนายอธิภัทร แสวงผล กล่าวขอบคุณที่ทางมูลนิธิฯได้ให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาแก่นิสิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยมาโดยตลอด

 

 

 

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts