EN | THการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 11 (i-CREATe 2017)

วันที่  24  สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

          นางสาวพิมพ์สิริ  นิลโกสิตย์ เลขประจำตัวนิสิต  5734325725  และ นางสาวณัฎฐา เกียรติสกุลเดชา เลขประจำตัวนิสิต 5734309725  ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากรายวิชา Aging Design โดยมีอาจารย์ประจำวิชา ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา และ รองศาสตราจารย์ นวลน้อย บุญวงษ์  นำเสนอผลงานให้กรรมการพิจารณาเพิ่มเติมที่บูธ  ภายใต้ชื่อทีม “Time for Tales” ชื่อผลงาน “Sit and Slip on : ease your dressing” ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Design Category) โดยเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องหลังหรือได้รับบาดเจ็บที่หลัง สามารถแต่งกายท่อนล่างได้ด้วยตนเอง ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 11 จัดขึ้นที่ Kobe International Conference Center เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

          โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ในครั้งนี้ โดยมี นายบรรสาน บุญนาค เอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงโตเกียว ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

ดร.ทาคาอะคิ ชิน ประธานจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2017 โดยในปีนี้มีโครงการสิ่งประดิษฐ์ระดับนักศึกษาจาก 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธรัฐเยอรมัน ประเทศญี่ปุ่น โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Design Category) และ ประเภทผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

(Technology Category)

         

 

 

 

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts