EN | THโครงการสนทนาอาชีพ PM CM FM และการจัดการสถาปัตย์ 5+1

 

วันที่  30  สิงหาคม  พ.ศ.  2560

 

          รองศาสตราจารย์ นท.ไตรวัฒน์ วิรยศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาภาคสถาปัตยกรรมศาสตร์ศาสตราจารย์ ดร.เสริชย์ โชติพานิช หัวหน้าภาควิชาเคหการ รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.ปิยลดา ทวีปรังษีพร หัวหน้าภาคสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับวิทยากรรับเชิญ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.รนน โชติพงศ์ , นายสุพจน์ วงศาภิรักษ์ และนายกุลธวัช สินธุเสก ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ “สนทนาอาชีพ PM CM FM และการจัดการสถาปัตย์ 5+1” ให้กับนิสิตปัจจุบัน ชั้นปี 2,3,4,5 ประมาณ 50 คน เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในสายอาชีพการจัดการโครงการ การจัดการการก่อสร้าง และการบริหารทรัพยากรกายภาพ และเพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจถึงการเรียนการจัดการสถาปัตย์ 5+1 ณ ห้อง 329 เวลา 15.00 – 18.00 น.

          โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ

1.       รศ.นท. ไตรวัฒน์      วิรยศิริ            ที่ปรึกษาโครงการ

2.       ศ.ดร.เสริชย์           โชติพานิช        ที่ปรึกษาโครงการ

3.       ผศ.วัลยา              พัฒนพีระเดช

4.       ผศ.กุลธิดา             แสงนิล

5.       อาจารย์ สิทธิพร      อิสระศักดิ์

 

 

 

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts