EN | THพิธีไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรมไทย

วันที่  21 กันยายน พ.ศ. 2560

 

          สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรมไทยเมื่อวันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2560  ณ เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ราชบัณฑิต ศิลปินแห่งชาติ และ อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นผู้ประกอบพิธีจับมือเขียน ทั้งนี้ พิธีไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรมไทยเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามเพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้ศึกษาเล่าเรียนด้วยการแสดงออกซึ่งความเคารพนบนอบต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา

          ในงานดังกล่าว คุณปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยเป็นรุ่นที่ 4 จำนวน 2 ทุน เป็นเงิน 750,000 บาท โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.ปิยลดา ทวีปรังษีพร หัวหน้าภ่ควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ นอกจากนั้นยังมีการมอบรางวัลและทุนอื่นๆ อีกดังนี้

รางวัล หม่อมราชวงศ์ มิตรารุณ เกษมศรี

1.       มอบให้แก่นิสิตผู้มีผลการเรียนวิชาวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรมไทยยอดเยี่ยม ได้แก่

นางสาวพิชญ์สินี สุวรรณธวัช

2.       มอบให้แก่นิสิตผู้มีผลการเรียนวิชางานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยยอดเยี่ยม ได้แก่

นายปฐมฤกษ์    วงศ์แสงขำ

นายเทพพิทักษ์  นิลวรรณ์

นายชุณห์ศิริ     ไชยเอีย

ทุนสมาคมภริยาทหารเรือ มอบให้แก่นิสิตผู้มีความประพฤติดี ได้แก่

          นายภูวดล  ภู่ศิริ

ทุนคุณภูมิพัฒน์ ธนาลภัสไพศาล มอบให้แก่นิสิตผู้มีความประพฤติดี ได้แก่

          นายสุพกิจ  เรืองแจ่ม

 

 

 

 

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts

 

พิธีไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรมไทย/031060