EN | THสถาปนิกผังเมืองกับพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเมือง

วันที่  28  กันยายน  พ.ศ. 2560

 

          ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Urban Design and Development Center ได้จัดการบรรยายพิเศษ “สถาปนิกผังเมืองกับพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเมือง” โดย ดาลี ฮุนตระกูล และ ภรณ์พัทธ์ สหเจริญวัฒน์ ศิษย์เก่าจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมผังเมือง และผู้ก่อตั้ง The Great Outdoor Market ที่ห้อง 1007 ชั้น 10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts