EN | THโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติวิชาชีพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่  5-6  ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประกอบด้วย การออกแบบ และก่อสร้าง (Design & Build) การออกแบบสถาปัตยกรรม การอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรม การออกแบบแสงสว่าง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 โดยเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการผสมผสานศาสตร์ต่างๆ ผ่านประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษาสองสถาบัน และการเตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ พรรณชลัท สุริโยธิน รองคณบดี และหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิรินทรา วัณโณ, อาจารย์ปริญญ์ เจียรมณีโชติ ปฏิบัติงานแทนคณบดีด้านวิรัชกิจ, อาจารย์ ดร.ชมชน ฟูสินไพบูลย์, อาจารย์ ศรันยา เสี่ยงอารมณ์ ผู้ช่วยคณบดี, อาจารย์ กวิน ธนโกเศศ ได้เดินทางไปหารือเกี่ยวกับการจัดสัมมนาเชิงวิชาการที่จะจัดขึ้นต้นปี พ.ศ. 2561 ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos)

 

 

 

 

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts