EN | THนักศึกษาจาก Singapore Polytechnic เข้าเยี่ยมชมภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

วันที่  10  ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

          นักศึกษาจาก Singapore Polytechnic สาขาวิชา Product design, Communication design, Environmental design เข้าเยี่ยมชมภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม และเข้าฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับหลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

 

 

 

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts