EN | THโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ ระหว่างมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ

วันที่  22-23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

นิสิต ชั้นปี 4 จากภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2  Singapore polytechnic University (SPU)   ได้จัดกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ ระหว่างมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ เรื่อง การทำ Workshop Thai Craft & experience in Architecture โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนานิสิต และคณาจารย์ให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้นิสิตเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และเผยแพร่ผลงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัย Singapore polytechnic University (SPU) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts