EN | THนิสิตผู้ได้รับทุนจากบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

          นางสาวสุนิศา ตันกุลธร นิสิตชั้นปีที่ 3 เลขประจำตัวนิสิต 583 462 8025 ได้รับคัดเลือกจากภาควิชา

การวางแผนภาคและเมือง ในการรับทุนการศึกษาจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จาก

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ตลอดปีการศึกษา 2560-2562

 

 

 

 

 

 

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts