EN | THนิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าประกวด Singapore Institute of Landscape Architects (SILA) STUDENT DESIGN AWARDS 2016

          นิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าประกวด Singapore Institute of Landscape Architects (SILA) STUDENT DESIGN AWARDS 2016  ดังรายชื่อต่อไปนี้

                  1.       นางสาว เกศกนก  น้อยจินดา  เลขประจำตัวนิสิต  543 44043 25        ได้รับรางวัล

-          Merit Award – Outstanding Contextual Analysis and Investigation

2.       นาย ณภัทร  พจน์ชพรกุล     เลขประจำตัวนิสิต  543 44100 25          ได้รับรางวัล

-          Silver Award – Outstanding Contextual Analysis and Investigation

3.       นางสาว ปณิธาน  กาสินพิลา เลขประจำตัวนิสิต  543 44169 25        ได้รับรางวัล

-          Bronze Award – Best Design Showcase

-          Bronze Award – Outstanding Graphic Presentation

-          Gold Award – Outstanding Contextual Analysis and Investigation

4.       นางสาว ภาวิดา  บัวเลิศ       เลขประจำตัวนิสิต  543 44290 25        ได้รับรางวัล

-          Silver Award – Best Design Showcase

-          Bronze Award – Outstanding Contextual Analysis and Investigation

5.       นาย ภูริต  ชีระนังสุ  เลขประจำตัวนิสิต  543 44095 25                    ได้รับรางวัล

-          Gold Award – Best Design Showcase

-          Silver Award – Outstanding Graphic Presentation

          ทั้งนี้ นิสิตได้รับเชิญไปร่วมงานรับรางวัล Student Design Awards Ceremony & Gala Dinner 2015  เมื่อวันเสาร์ที่  1  ตุลาคม  2559  เวลา  18.00 น.  ณ Archifest Pavilion @ Raffles Place Park, Raffles Place  ประเทศสิงคโปร์


 *เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts