EN | THโครงการเสวนา New Urban Agenda 2010s HOUSING AT THE CENTRE : กรณีศึกษา พื้นที่คลองเตย กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

 

หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัทกรุงเทพพัฒนาเมือง และนักศึกษากลุ่มสิงโตของสถาบันพระปกเกล้า เสวนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร” ภายใต้ชื่อโครงการ Soul of Klong Toey โดยมีวิทยากรดังนี้

1.       รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร           ผู้ตั้งชื่อโครงการ Soul of Klong Toey

2.       รองศาสตราจารย์ ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์          ผู้วางผังเมืองรวมกรุงเทพฯ ฉบับใหม่

3.       คุณเรืองยุทธ์ ตีรวณิชย์                                 ประธานคณะทำงานยกร่างนโนบายสาธารณะ   

                                                               เพื่อสุขภาพเรื่อง “การจัดการและพัฒนา ที่อยู่ 

                                                               อาศัย ชุมชน และเมือง สุขภาวะ” โดย

                                                               กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์

 

 

 

*เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก http://www.arch.chula.ac.th

*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/archchulaofficial

*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊ก https://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts